*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум»)

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 72 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 576

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП……………..……………………………………………………...........

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ
РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАН-КУ.....................................

1.1. Сутність процесу формування ресурсної бази комерційного бан-ку..
1.2. Основні напрями аналізу ресурсної бази бан-ку...................................
1.3. Організаційна структура банку як фактор оптимізації
ресурсної ба-зи..........................................................................................
1.4. Управління ліквідністю комерційного бан-ку.......................................

2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ
АКБ «ФО-РУМ»..............................................................................................

2.1. Аналіз розподілу капіталу бан-ку...........................................................
2.2. Управління структурою активів та пасивів бан-ку...............................
2.3. Аналіз структурних особливостей активів і пасивів АКБ «Форум» в процесі управління розподілом ресур-сів...........................................
2.4. Аналіз діяльності Комітету з управління пасивами та актива-ми.......
2.5. Пропозиції щодо вдосконалення процесу управління формуванням ресурсної бази АКБ «Фо-рум»................................................................
2.6. Рекомендації щодо управління кредитним ризиком при формуванні ресурсної бази АКБ «Фо-рум»............................................................


ВИСНОВ-КИ………………………………………………………………........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-РЕЛ…………………………………...
ВСТУП

Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від стабільного функціонування та розвитку комерційних банків, передусім – від рівня їх капіталізації, обсягів здійснюваних активних операцій, кредитування реального сектора економіки країни.
Головні причини, які призвели до необхідності вдосконалення системи управління процесом формування ресурсної бази сучасними комерційними банками, наступні: посилення конкуренції в банківському секторі як в сфері запозичення грошових засобів, так і в сфері надання кредитних послуг; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг, які пов’язані з державним регулюванням; розвиток інформаційних технологій та комунікативних засобів на підставі сучасної техніки, який сприяє розширенню територіальної сфери діяльності фінансово-кредитних інститутів; високий ступень диверсифікації банківської індустрії; інтернаціоналізація економічних процесів, яка супроводжується проникненням банків на зовнішні ринки та їх конкуренцією з місцевими банками, тобто глобалізація конкуренції в банківському секторі.
Отже, складні обставини й ризики, пов’язані з нестабільністю фінансово-кредитної системи України, роблять проблему впровадження й ефективного застосування управлінського потенціалу в сфері активно-пасивних операцій більш ніж актуальною, якщо не єдиною можливістю забезпечити фінансову стійкість комерційного банку.
Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає Акціонерний Комерційний Банк «Форум» (далі АКБ «Форум»). Предметом дослідження є система управління процесом формування та розподілу ресурсної бази банку.
Цілі дипломної роботи:
 проаналізувати теоретичні підходи до управління формуванням ресурсної бази комерційного банку
 оцінити ефективність процесу управління ресурсною базою АКБ «Форум».
Відповідно до поставленої мети визначені такі задачі дослідження:
 визначити сутність процесу формування ресурсної бази комерційного банку
 охарактеризувати основні...
ВИСНОВКИ

Ключовим елементом ефективної діяльності АКБ «Форум» є комплекс заходів, спрямованих на оптимальне управління активами та пасивами, що пов’язано із необхідністю реалізації двох важливих завдань: по-перше, забезпечення ліквідності банку і, відповідно, підтримання належного рівня його фінансової стійкості на ринку; по-друге, забезпечення максимальної дохідності банківських операцій, що є необхідною умовою прибуткового господарювання комерційного банку як підприємства.
Аналіз управління формуванням структури пасивів та активів АКБ «Форум» дає можливість констатувати, що управлінська стратегія стосовно активів та пасивів передбачає залучення максимально допустимого обсягу ресурсів (як власних, так і залучених) із наступним їх розміщенням у максимально дохідні активи, які характеризуються заданим рівнем ліквідності та мають прийнятний рівень ризику. Таким чином, формування структури активів та пасивів має безпосереднє відношення до управління банківськими ризиками. Той факт, що АКБ «Форум» здійснює одночасно операції із залучення та розміщення коштів, зумовлює наявність додаткових факторів ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу. Ризики активно-пасивних операцій пов’язані, перш за все, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведення до нуля чи негативної величини маржі банку.
Завдання оптимізації структури активів і пасивів АКБ «Форум» полягає в постійному виборі з безлічі певних видів кредитно-інвестиційної діяльності банку такого набору, який дозволяє одержати максимальний результат із мінімальними витратами.
До елементів управлінської стратегії АКБ «Форум», які пов’язані з формуванням структури активів та пасивів належать аналіз тенденцій в динаміці окремих груп балансових даних з подальшим прогнозом розвитку структури активів та пасивів банку, збір та обробка інформації про ринкові відсоткові...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу