*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Магістерська робота Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів

разное, банковское дело

Объем работы: 119 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 674

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи організації банківського кредитування
1.1. Роль комерційних банків в економіці України.
1.2. Місце кредитних операцій в системі банківських активів
1.3. Кредитний механізм, його суть та значення в ринкових умовах
РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти кредитування банківськими установами господарюючих суб’єктів
2.1. Принципи і умови банківського кредитування в ринковій економіці
2.2. Характеристика основних методів банківського кредитування підприємств
2.3. Управління кредитним портфелем комерційного банку
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення практики банківського кредитування господарюючих суб’єктів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Актуальність теми. Кредит і кредитні відносини є невід‘ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов‘язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарюючих суб‘єктів, кредит опосередковує зв‘язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в країні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва .
Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап розвитку кредитної справи . У зв‘язку з цим гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці.
Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів є органічною складовою ринкової економіки. Ринок забезпечує умови для цілеспрямованого руху кредитів у ті сфери національної економіки, де вони можуть бути використані найефективніше. В ринковій економіці кредитні відносини реалізуються шляхом діяльності незалежних конкуруючих між собою комерційних кредитних установ, саме існування яких (прибутковість і ліквідність) прямо залежить від кредитоспроможності їхніх клієнтів.
Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів і продаючи їх підприємствам (фірмам), комерційні банки здійснюють прямий вплив на розвиток національної економіки. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу (основних фондів), створення додаткових виробничих потужностей і цілих промислових об‘єктів.
Обсяги кредитування народного господарства, з одного боку, не повинні перевищувати певну критичну межу, за якою починається посилення інфляційних процесів, а з...
ВИСНОВКИ
В результатті написання магістерської роботи на тему: „Умови і методи банківського кредитування господарюючих субєктів” ми прийшли до наступних висновків:
Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, що здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій.
Комерційний банк — це багатофункціональний фінансовий інститут, що здійснює широкий спектр послуг кредитного, страхо¬вого і платіжного характеру, а також виконує різноманітні фінан¬сові функції відносно будь-якого підприємства в економіці з ме¬тою одержання прибутку.
Банки як фінансові посередники реалізують свою роль пере¬дусім через три види базових операцій: депозитні, позичкові і розрахункові. Виконання цих операцій уже забезпечує провідне місце банкам у фінансовому посередництві, оскільки через них вони установлюють зв'язки майже з усім економічним оточенням і мають можливість впливати на переважну частину економічних процесів. Проте обмежитися тільки цими операціями в сучасних умовах банки просто не можуть. Під тиском своїх конкурентів, загострення фінансових ризиків, проникнення небанківських по¬середників у сферу діяльності банків останні змушені все глибше проникати у вузькоспеціалізовані сегменти грошового ринку і навіть у сферу прямого фінансування, виступаючи там у ролі звичайних брокерів та дилерів.
На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у сти¬мулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банків¬ський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресур¬сами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслі¬док чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичаль¬ників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре-дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість за¬лучених...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу