*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

доклады, Финансовый анализ

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 635

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Постановка проблеми, її зв'язок з важливими науко¬вими та практичними
завданнями……………………………………………………………………. 2
Аналіз останніх публікацій …………………………………………………. 3
Постановка завдання …………………………………………………………. 4
Основний матеріал з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 4
Висновки ………………………………………………………………………13
Література ……………………………………………………………………. 15
Кожна країна має свою унікальну модель фінансової системи. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи, пішла шля¬хом створення банківсько-орієнтованої моделі структур¬ної організації фінан-сової системи, за основу якої взято німецьку модель універсального фінансування комер¬ційними банками. Проте деякі елементи формувалися на основі ринково орієнтованої (англосаксонської) моделі, наприклад, система державного моніторингу учасників ринку цінних паперів створювалася за американським типом, а інфраструктурні інститути — за принципами, які близькі до директив Європейського співтовариства.
Фондовий ринок України виник у 90-ті роки, і останнім часом потужно розвивається. Але недосконалість інфраст¬руктури ринку цінних паперів і нестабільна макроекономічна ситуація призводять до певного відриву фондових про¬цесів від реалій економіки. За цих обставин ефективна прак¬тика корпоративного управління є головною передумовою, що визначає здатність залучати фінансові ресурси, необхідні для довгострокового інвестування і економічного зростан¬ня. Тому актуальним є дослідження проблем і перспектив розвитку фінансового ринку України.
1.Основними проблемами фондового ринку Украї¬ни є недостатній розвиток вторинного ринку цінних паперів, стан корпоративного управління в акціонерних товариствах та недосконала операційна інфраструктура. В основу розвитку фондового ринку України слід покла-сти підвищення прозорості діяльності емітентів цінних паперів та їх рейтингову оцінку. Основні засади роз¬криття інформації, яка є дієвим інструментом впливу на акціонерне товариство та захисту прав інвесторів, здійснюються через: безоплатність розміщення емітен¬том інформації в загальнодоступній базі Комісії з вико¬ристанням технологій Інтернету; впровадження в звітності стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів; поступове впрова¬дження Між-народних стандартів фінансової звітності.
2.Кількісні показники розвитку фондового ринку України демонструють сталу тенденцію до зростання, якісні параметри характеризуються зміною структури за¬реєстрованих випусків цінних паперів, зростанням ролі облігацій і похідних фінансових інструментів, що озна¬чає виникнення процесу трансформації ринку пайових паперів у ринок боргових. Розвиток практики рейтин-гування рівня корпоративного управління сприятиме підвищенню капіталізації акцій емітента, ефективному розвитку публічного організованого ринку цінних па¬перів; формуванню більш чіткої стратегії розподілу при¬бутку і дивідендної політики підприємств.
3.Перспективи розвитку фондового ринку України слід пов'язувати із розвитком ринку похідних фінансових інструментів; інструментів сек'юритизації фінансових ак¬тивів та ринку іпотечних цінних паперів. Для стимулюван¬ня розвитку ринку похідних фінансових інструментів на законодавчому рівні мають бути врегульовані питання щодо однозначного визначення цих інструментів та базо¬вих активів; визначення прав і обов'язків сторін в угодах з похідними фінансовими інструментами; створення ме¬ханізмів захисту інтересів учасників ринку; визначення вимог до учасників ринку похідних, управління ризиками...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу