*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ціноутворення на фінансовому ринку

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 433

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Завдання і принципи ціноутворення на фінансовому ринку ………. 4
2.Види і функції цін ……………………………………………………... 7
3.Методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на
фінансовому ринку ……………………………………………………….
9
4.Роль ціни в забезпечені рівноваги на фінансовому ринку та
механізм її формування …………………………………………………
14
Висновки ……………………………………………………………….. 22
Список використаних джерел ………………………………………… 25
Історія розвитку фінансового ринку налічує майже п 'ятсот років. Накопичений за цей час досвід роботи на грошовому, кре¬дитному та фондовому ринках використовується при створенні різних інструментів і організації інститутів, що функціонують на фінансовому ринку.
В Україні ринок тільки-но народжується. Минулий дореволю¬ційний досвід втрачено безповоротно, а світова наука і практика більше ніж за 80 років пішли далеко вперед.
Ось чому вивчення дисципліни "Фінансовий ринок " особливо акту-альне в умовах нинішніх економічних перетворень, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти з бухгалтерського обліку й аудиту, менеджменту, які повинні вміти оцінювати всі можливі варіанти інвестицій, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни ринкової кон 'юнктури.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні комплексного розу-міння системи взаємозв'язків на фінансовому ринку. Предметом навчальної дисципліни є фінансовий ринок, що виступає як економічний простір, де формуються і функціо¬нують відносини купівлі-продажу фінансових інструментів, що знаходять свій вияв, насамперед, у цінних паперах.
Мета курсової роботи – ознайомитися з основними поняттями фінансового ринку, ціноутворенням на фінансовому ринку взагалі та в Україні, зробити висновки недоліків ціноутворення і функцунування фінансового ринку України.
Кожна країна має свою унікальну модель фінансової системи. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи, пішла шля¬хом створення банківсько-орієнтованої моделі структур¬ної організації фінансової системи, за основу якої взято німецьку модель універсального фінансування комер¬ційними банками. Проте деякі елементи формувалися на основі ринково орієнтованої (англосаксонської) моделі, наприклад, система державного моніторингу учасників ринку цінних паперів створювалася за американським типом, а інфраструктурні інститути — за принципами, які близькі до директив Європейського співтовариства.
Фінансовий ринок України виник у 90-ті роки, і останнім часом потужно розвивається. Але недосконалість інфраст¬руктури ринку цінних паперів і нестабільна макроекономічна ситуація призводять до певного відриву фондових про¬цесів від реалій економіки. За цих обставин ефективна прак¬тика корпоративного управління є головною передумовою, що визначає здатність залучати фінансові ресурси, необхідні для довгострокового інвестування і економічного зростан¬ня. Тому актуальним є дослідження проблем і перспектив розвитку фінансового ринку України.
1. Основними проблемами фінансового ринку Украї¬ни є недостатній розвиток вторинного ринку цінних паперів, стан корпоративного управління в акціонерних товариствах та недосконала операційна інфраструктура. В основу розвитку фінансового ринку України слід покла¬сти підвищення прозорості діяльності емітентів цінних паперів та їх рейтингову оцінку. Основні засади роз¬криття інформації, яка є дієвим інструментом впливу на акціонерне товариство та захисту прав інвесторів, здійснюються через: безоплатність розміщення емітен¬том інформації в загальнодоступній базі Комісії з вико¬ристанням технологій Інтернету; впровадження в звітності стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів; поступове впрова¬дження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Кількісні показники розвитку фінансового ринку України...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу