*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Державне регулювання фінансового ринку України

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 509

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………… 3
1.Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями,
рівні та форми регулювання …………………………………………….
4
2.Державне регулювання фінансового ринку України: сутність,
сфери та важелі регулювання …………………………………………
10
3.Внутрішнє регулювання фінансового ринку …………………….. 14
4.Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою
ринковою економікою ………………………………………………..
17
Висновки ……………………………………………………………… 23
Список використаної літератури …………………………………… 24
Досвід роботи на світовому фінансовому ринку формуєть¬ся майже п'ятсот років. Першими фінансовими інструмента¬ми, які формували, накопичували цей досвід і з якими прово¬дились операції на грошовому, кредитному та фондовому сегментах ринку були гроші, валюта і цінні папери.
В Україні фінансовий ринок тільки розпочинає свій розви¬ток. Досліджується його місце у фінансовій системі держави, особливості діяльності професійних учасників, обґрунтову¬ється необхідність функціонування фінансових інструментів, визначається роль держави в регулюванні та здійсненні конт¬ролю у сфері фінансових відносин, формується законодавча база. Тому вивчення «Фінансового ринку», як навчальної ди¬сципліни, особливо актуальне в сучасних умовах розвитку економіки, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти для розвитку посередницької діяльності, з надан¬ня фінансових послуг, з фінансового менеджменту, які по-винні вміти оцінювати всі можливі варіанти вкладення кош¬тів, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни кон'юнктури ринку.
Фінансовий ринок — це особлива, властива тільки рин¬ковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійс¬нюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки.
Предметом курсу «Фінансовий ринок» є дослідження економічного простору, на якому формуються і функціону¬ють відносини між його учасниками з приводу купівлі-про¬дажу фінансових активів. Суб'єктами таких відносин є дер¬жава, інвестори, емітенти, а також фінансові посередники, які на стабільній, упорядкованій основі забезпечують перерозпо¬діл фінансових ресурсів серед учасників ринку.
Мета курсової роботи – розглянути та зробити висновки відносно державного регулювання фінансового ринку, його суті і значення.
Підвищення ролі держави у регулюванні фінансового ри¬нку має визначатися розробкою довгострокової політики дій щодо відбудови ринку та його поточного регулювання. Має здійснюватися усвідомлений вплив на пропорції сукупного попиту та пропозиції, на спрямування руху грошових ресур¬сів, що дасть можливість здійснювати узгоджену політику щодо грошово-кредитного регулювання, застосувати широ¬кий арсенал адміністративних заходів, обмежити вплив між¬народних фінансових інститутів і світових фінансових спеку¬лянтів.
Регулювання фінансового ринку України має здій¬снюватися на принципах створення гнучкої та ефектив¬ної системи управління, надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань і зло-чинності на ринку цінних паперів на основі відповідної законодавчої бази. При визначенні ступеня втручання дер¬жави в ділове життя учасників фінансового ринку слід уникати екстремальних позицій і знаходити правильні зважені рішення, оскільки, як переконує світовий досвід, надмірне втручання обмежує свободу підприємництва, а надмірне невтручання створює середовище для злов¬живань.
На сучасному етапі у світі нагромаджено значний досвід регулювання фінансових ринків як розвинутих, так і таких, що розвиваються. Питання для України полягає в тому, як правильно і раціонально використати цей досвід. Для Украї¬ни принципово важливо будувати своє законодавство стосов¬но регулювання фінансового ринку відповідно до міжнарод¬них рекомендацій.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу