*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

рефераты, Экономическая теория

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 382

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1.Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре ………….. 5
2.Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу ………………………………… 11
Завершення ……………………………………………………………….. 16
Використовані джерела …………………………………………………. 17
Ще наприкінці XVIII ст. шотландський економіст Адам Сміт (1723—1790) помітив, що в приватновласниць¬кій економіці дії великої кількості незалежних один від одного учасників, які керуються лише власними інтереса¬ми, не спричиняють повного хаосу. Над виявленням меха¬нізму, що забезпечує знеосіблену координацію цих дій працювали економісти кількох поколінь. Так з'явилася теорія загальної економічної рівноваги. Запропонував її Л. Вальрас. Він стверджував, що економіка створюється зу¬силлями багатьох учасників, які виробляють, обмінюють і споживають велику кількість товарів. Відповідно викорис¬товується стільки ж цін. Аналіз взаємозв'язків між ними потребував математизації теорії, а відтак і практики. Засто¬сування математики в цій теорії є природним, оскільки кожний товар і його ціна мають певне кількісне вираження.
Незважаючи на те що у 30-ті роки XX ст. деякі еконо¬місти розрізняли поняття «рівновага» і «стабільність», чітку класифікацію загальних систем і методів їх аналізу запропонував П.-Е. Самуельсон. У праці «Основи еконо¬мічного аналізу» вчений всебічно охарактеризував рівнова¬ги, заклавши фундамент для розвитку прикладної науки.
Найістотніший внесок П.-Е. Самуельсона в розвиток теорії загальної рівноваги полягає в тому, що він довів, що економічна наука ніколи не мала на меті сформулювати в явному вигляді динамічні теорії. Без опису динамічного механізму, що характеризує реакцію системи на зміни зовнішніх умов, не може вважатися обґрунтованим жоден висновок, який спирається на аналіз порівняльної стати¬ки. Нестійка система, параметри якої зазнали змін, не обов'язково повинна знову повернутися в стан такої «но¬вої» рівноваги. П.-Е. Самуельсон використав поширене в математичній літературі визначення стійкості до аналізу динамічної системи.
На початку 50-х років XX ст. зі швидкими темпами ці¬леспрямованої математизації економічної науки в макроекономічній теорії панівні позиції належали кейнсіанській концепції. До економічних досліджень стали залуча¬ти фахівців...
Роль поглядів К.-Дж. Ерроу в сучасній теорії добробуту істотна:
1. Вчений намагався ліквідувати одну з найбільш оче¬видних суперечностей маржиналізму — між постулатом про індивідуальну поведінку і математичним моделюван¬ням, яке є частиною методу. З одного боку, всі західні еко¬номісти — від Маршалла до Самуельсона — здійснюють ма¬тематичні операції з індивідуальними функціями корис¬ності. З іншого — вони спираються на аксіому, що людина суб'єктивна в оцінці свого добробуту і вибирає ту комбіна¬цію визначальних його факторів, яка, на її погляд, забезпе¬чує максимум корисності. Властивості об'єкта аналізу (ін¬дивідуальної економічної поведінки) роблять безглуздим або одне, або друге. На думку К.-Дж. Ерроу, для відновлення внутрішньої логіки теорії добробуту необхідно або створити математич¬ні моделі індивідуальної поведінки без посилань на суб'єк¬тивні оцінки, або цілком відмовитися від математичних перетворень.
2. К.-Дж. Ерроу переглянув позицію економістів авс¬трійської школи щодо принципів раціональної поведінки, їхній критерій, що зводиться до оптимізації індивідуаль¬ного добробуту, відповідав лише індивідуальній функції корисності, але виявився недостатнім для індивідуальної функції переваги соціальних станів.
Своєю теоремою неможливості К.-Дж. Ерроу довів, що не існує загального правила класифікації ситуацій на рівні суспільства, яке було б поєднане з певною обґрунтованою системою індивідуалістських етичних обмежень суспільної функції добробуту. Вчений акцентував, що обмеження по¬роджують суперечності. Він обґрунтував неможливість формулювання правила, яке було б прийнятним для всіх випадків, і при цьому допускалася можливість існування якогось нормативного положення для підгрупи емпірично підібраних випадків.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу