*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основи адміністративного права України

контрольные работы, административное право

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 611

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1.Поняття державного управління та співвідношення його з
виконавчою владою …………………………………………………………. 4
2.Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців …... 6
3.Поняття, предмет і метод адміністративного права України ……………. 15
4.Система і джерела адміністративного права. Характеристика
Кодексу України про адміністративні правопорушення ………………… 17
5. Адміністративні правовідносини ………………………………………. 23
6. Адміністративне деліктне право ………………………………………… 27
7. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна
відповідальність неповнолітніх ……………………………………………. 32
8. Адміністративні стягнення: поняття та види …………………………… 34
9. Основи адміністративного процесу ………………………………………. 36
10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення ………………………………………….. 38
11. Провадження у справах про адміністративні правопорушення …….. 40
Висновок ……………………………………………………………………… 43
Список джерел ………………………………………………………………. 45
Термін «управління» має багато значень. У загальному ро¬зумінні це будь-який цілеспрямований, організуючий вплив на різноманітні процеси, що здійснюються в природі, техніці, суспільстві тощо. Термін «управління» в перекладі на англійсь¬ку мову — administration, тобто адміністрування, керування, управління, що яскраво показує зв'язок адміністративного права з управлінням. Адміністративне право — це управлінське пра¬во. Отже, управління тісно пов'язане з адміністративним пра¬вом. Але ми вже визначили, що управління — набагато ширше поняття, ніж адміністративне право. Основними ознаками уп¬равління є управлінська система, суб'єкт і об'єкт управління, ке¬руючий вплив суб'єкта на об'єкт і зворотний зв'язок. Управлін¬ська система — це єдність управлінських елементів, що взаємо¬діють як єдине ціле, породжуючи нові якості, не притаманні окремим її компонентам. Суб'єктом управління називають сто¬рону управлінського процесу, що являє собою джерело керуючого впливу. Об'єкт управління — сторона управлінського про¬цесу, що функціонує під керуючим впливом суб'єкта, набуває певних нових якостей та змінюється. Керуючий вплив визнача¬ють як комплекс заходів, прийомів, форм, методів і організую¬чих команд, спрямованих на об'єкт управління, за допомогою яких реально змінюється об'єкт управління. Зворотний зв'язок можна охарактеризувати як певну інформацію для суб'єкта уп¬равління стосовно змін, що відбулися в об'єкті управління за-вдяки керуючому впливу.
Тема контрольної роботи – «Основи адміністративного права України».
Мета контрольної роботи – ознайомитися з поняттями державного управління; державної служби; предметом і методом адміністративного права України; системою джерел адміністративного права України; адміністративними нормами і правовідносинами; адміністративною відповідальністю; видами адміністративних стягнень; порядком адміністративних проваджень у справах; органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Отже, адміністративне право і законодавство включає нор¬ми як матеріального, так і процесуального права. Тому вжива¬ються заходи, аби його систематизувати, особливо кодифікува¬ти, що сприятиме удосконаленню практики застосування норм адміністративного.
При виконанні контрольної роботи ми ознайомилися з основами адміністративного права України, а саме:
- з поняттям державного управління та співвідношення його з
виконавчою владою;
- державною службою: поняттям, правовим статусом державних службовців; - поняттям, предметом і методом адміністративного права України;
- системою і джерелами адміністративного права; характеристикою
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- адміністративними правовідносинами;
- адміністративним деліктним правом;
- поняттям адміністративної відповідальності; адміністративною
відповідальністю неповнолітніх;
- адміністративними стягненнями: поняттям та видами;
- основами адміністративного процесу ;
- органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення;
- провадженнями у справах про адміністративні правопорушення.
Адміністративне законодавство України:
— визначає принципи і встановлює загальні положення законодавства про адміністративні правопорушення;
— встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил: по стандартизації і якості продукції, випуску в обіг і зміст засобів вимірю-вань і користування ними; обліку і статистики; безпеки руху і користування засобами залізничного, повітряного, морського і трубопровідного транспорту; дорожнього руху; військового обліку; прикордонного режиму; паспортної системи; правил придбання, зберігання і використовування зброї, вибухових, радіоактивних речовин і інших об'єктів дозвільної системи; правив по охороні території України від занесення і розповсюдження карантинних і інших інфекційних хвороб; митних правил і правил по боротьбі з контрабандою; правил обігу валюти; правил перебування в Україні іноземних осіб і лип без...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу