*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Антикризове управління підприємством

курсовые работы, антикризисное управление

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 493

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КРИЗИ В БІЗНЕСІ: ТИПОЛОГІЯ, ФАКТОРИ
1.1. Сутність, причини та класифікація кризи
1.2. Циклічність кризових явищ: закономірність і повторюваність
1.3. Процес розвитку кризи
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
2.1. Сутність і мета антикризового управління
2.2. Основні інструменти антикризового управління
2.3. Функції і принципи антикризового управління
РОЗДІЛ 3. ПОДОЛАННЯ КРИЗИ, ЇЇ НАСЛІДКИ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
3.1. Можливість настання кризи
3.2. Процес антикризового управління
3.3. Основні шляхи подолання кризи
3.4. Наслідки кризи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У сучасній літературі ще не склалося загальновизнаного уявлен­ня про кризи в розвитку соціально-економічної системи. Існував по­гляд, що кризи є характерною рисою капіталістичного способу вироб­ництва і їх не має бути за соціалістичного ладу. Стверджувалося, що при соціалізмі немає криз, а лише "труднощі зростання". Багато років у колишньому СРСР саме це твердження було ідеологічним факто­ром розроблення економічної політики розвитку виробництва. Поява проблем на соціалістичних підприємствах замовчувалася і прихову­валася вищими органами державного управління. Держава, втруча­ючись в економіку того чи іншого підприємства, не допускала та й не могла допустити банкрутства. Не існувало навіть такого економіч­ного поняття, як "банкрутство".
З наукової точки зору криза є етапом розвитку будь-якої складної системи, її елементом. Кризу треба розглядати як переломний мо­мент у розвитку системи, що дає простір новому витку економічних змін.
Криза змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто, пору­шуючи її стійкість, радикальним чином її оновлює. Тому очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтурботне існуван­ня. Це дві сторони однієї медалі, одне не може існувати без іншого, це вияв закону єдності і боротьби протилежностей.
Поняття "криза" тісно пов'язане з поняттям "ризик", що певною мірою впливає на методологію розробки будь-якого управлінського рішення. Якщо виключити з нього очікування кризи, зникне гострота сприйняття ризику, стануть несподіваними і від цього важчими на­слідки кризової ситуації.
Проблему кризи можна розглядати й в іншому ракурсі. Соціаль­но-економічна система у будь-якій формі (чи то суспільна формація, чи то суб'єкт підприємницької діяльності (СПД)) має дві тенденції існування: функціонування і розвиток.
Функціонування— це підтримка життєдіяльності, збереження функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні характеристики.
Розвиток — це надбання нової якості, яка зміцнює життєдіяль­ність в умовах середовища,...
Кризова ситуація — переломний етап функціону­вання будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує якісно нового реагування. Основною особливістю кризи є те, що вона несе в собі загрозу руйнації системи.
У найзагальнішому випадку кризова ситуація характеризується такими параметрами: наявність загрози першочерговим цілям і цінностям; ефект раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи; гострий дефіцит часу для реагування на загрозу.
Кризовий процес — це безперервний розвиток, що змінює, руй­нує наявну структуру зв'язків, відносин або наново формує її. Зага­лом криза підприємства є обмеженим у часі процесом. Він може бути керованим або, як мінімум, утримуваним у певних межах, пе­ребуває під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Кри­зові процеси залежно від підприємства, його структури, інновацій­ного потенціалу тощо можуть бути різної тривалості, інтенсивності й мати різноманітні наслідки.
Стадії кризового процесу можна охарактеризувати з погляду можливостей, потенціалу подолання кризи і часу її виявлення, а та­кож стримування, визначення потенційних наслідків і необхідних за­ходів для її ліквідації.
Стадії кризового процесу:
1. Потенційна криза. Криза підприємства як процес бере початок у фазі потенційної, тобто можливої, але ще не реальної кри­зи підприємства.
2. Прихована (латентна) криза. Ця фаза кризового проце­су характеризується прихованою, але з великою мірою ймовірності, кризою, що незабаром починається, впливи якої не визначаються за допомогою стандартного інструментарію.
3. Гостра криза, яку можна подолати. На цьому етапі по­чинається безпосереднє відчуття підприємством негативних наслідків впливу кризи. Водночас посилюється інтенсивність реальних деструк­тивних впливів на підприємство, що зумовлює гостру нестачу часу для прийняття рішень.
4. Гостра руйнівна криза. Якщо не вдається подолати гос­тру кризу, то підприємство вступає в останню стадію розвитку кри­зового процесу, що завершується...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу