*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

“ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ” (на матеріалах фірмового магазину “Золотий ключик” ВАТ “Полтавакондитер”)”.

курсовые работы, коммерция

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 691

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Сутність, завдання, зміст та інформаційне забезпечення комерційної діяльності 5
2. Коротка економічна характеристика магазину «Золотий ключик» 12
3. Основні джерела надходження товарів в магазин «Золотий ключик» 20
4. Організація торгівлі цукерками в магазині “Золотий ключик” 22
5. Конкурентоспроможність цукерок магазину “Золотий ключик”. 26
Висновки та пропозиції 31
Література 33
Визначальним фактором функціонування ринку є комерційна діяль-ність. Це невід'ємна умова ринкового господарювання.
Комерційна діяльність являє собою організацію і управління комер-ційними процесами та операціями, пов'язаними з товарно-грошовим обмі-ном.
Потенційні можливості комерційної діяльності з переходом до ринко-вої економіки здобувають усе більше значення. Однак, на жаль, поки багато питань механізму практичного використання комерції на споживчому ринку працівникам торгівлі приходиться вирішувати інтуїтивно, методом "проб і помилок". Будучи складовою частиною ринку, комерція, спираючи на свої позиції, одночасно стає основою ринкового господарства. Як показує прак-тика, активність комерції тим вище, ніж стійкіше і динамічніше діюче сере-довище ринку.
У своєму призначенні і діяльності комерція повинна базуватися на українській моделі формування ринку і ринкових відносин, що складаються. Важливо представити, що комерційна діяльність не обмежується заданими межами. В міру просування до ринку вона неодмінно буде розширюватися. Комерційні процеси варто розглядати разом з суб'єктами господарювання і факторами зовнішнього середовища.
Організація та ефективне здійснення комерційної діяльності набули особливого значення в умовах ринкової економіки, адже від правильно орга-нізованої комерційної роботи залежить стабільність роботи підприємства, його економічний стан, а також рівень обслуговування споживачів, задово-лення їх попиту на ті чи інші товари. Отже значимість комерційної роботи в сучасних економічних умовах обумовлює актуальність обраної теми.
Для дослідження даної теми було поставлене завдання дослідити на-ступні питання, а саме: вивчити сутність, завдання, зміст та інформаційне за-безпечення комерційної діяльності; провести аналіз короткої економічної ха-рактеристики магазину; визначити основні джерела надходження товарів в магазин; дослідити організацію торгівлі в магазині; вивчити конкурентосп-роможність цукерок в магазині; навести відповідні...
Предметом дослідження курсової роботи є організація комерційної ді-яльності торгівельного підприємства у роздрібній мережі, об’єктом - комер-ційна робота фірмового магазину «Золотий ключик» ВАТ «Полтаваконди-тер». Статистичний матеріал аналізується за 2005-2008 роки.
Курсова робота складається з 5 таблиць, 3 формул, 2 рисунків, викори-стано 28 літературних джерел. Загальний об’єм курсової роботи 30 сторінок.
Комерційна діяльність - товарно-грошовий обмін, у процесі якого то-вари від постачальника переходять у власність торгового підприємства з орі-єнтацією на потребі ринкового попиту; комерційна діяльність - це все те, що забезпечує максимальну вигідність торгової угоди для кожного з партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і запитів споживачів.
Магазин “Золотий ключик” – фірмовий магазин ВАТ “Полтаваконди-тер”, розташований за адресою: місто Полтава, вулиця Ново Базарна, 20.
Приміщення для магазину “Золотий ключик” орендоване ВАТ “Полта-вакондитер”. В магазин закуплено нове сучасне торгово-технологічне облад-нання: гірка пристінна універсальна, гірка пристінна з полицями-касетами, стіл для упаковки товарів, прилавок-вітрина, відкритий охолоджений прила-вок, холодильна шафа. В магазині зважування товарів проводиться на елект-ронних терезах, а касові операції здійснюються за допомогою електронних контрольно-касових апаратів.
Організація праці в магазині “Золотий ключик” спрямована на здійс-нення комплексу організаційно–технічних, економічних і санітарно–гігієнічних заходів, які дозволяють раціоналізувати торгово–технологічний процес, ефективно використовувати торгову площу, обладнання і персонал магазину, створювати сприятливі умови праці і на цій же основі забезпечує високий рівень торгового обслуговування населення.
Управління магазином “Золотий ключик” здійснює директор. Йому підпорядковуються бухгалтер, 4 продавці і прибиральниця.
Основним і єдиним джерелом надходження кондитерських виробів в магазин “Золотий ключик” є Акціонерне товариство...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу