*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

контрольные работы, Экология и природопользование

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 505

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1. Принципи раціонального природокористування ………………….. 6
2. Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища ………. 8
3. Екологічна експертиза ………………………………………………... 12
4. Економічні механізми природокористування ……………………… 14
5. Екологічний моніторинг навколишнього середовища ……………. 16
6. Правове регулювання екологічних відносин ………………………. 20
7. Державне управління в галузі природокористування ……………. 23
8. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього
природного середовища ……………………………………………….. 29
Висновки ………………………………………………………………… 32
Література ………………………………………………………………. 33
Тема контрольної роботи «Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем».
В умовах зростаючого антропогенного впливу на навколишнє середовище очевидною є необхідність пе¬реходу до нової форми зв'язку між суспільним вироб¬ництвом і навколишнім середовищем - до замкненої системи виробництва і раціонального типу природо¬користування.
Замкнена система виробництва спирається на два фундаментальні принципи: 1) найбільш повне вико¬ристання відходів виробництва; 2) дове-дення вико¬ристовуваних відходів до такого стану, коли вони мо¬жуть бути асимільовані екологічними системами без шкідливих наслідків.
Перехід до раціонального природокористування ставить перед суспільством ряд ще більших проблем.
Теорія наукового природокористування є науковою дисципліною, яка розробляє загальні принципи всієї практичної діяльності, пов'язаної з впливом на на¬вколишнє середовище. Мета природокористування по¬лягає в забезпеченні єдиного підходу до природи як загальної основи праці і життя людства.
Природокористування - це сукупність усіх впливів людства на природу, до яких належать заходи щодо освоєння, перетворення і охорони природи. Необхідно розрізняти природокористування раціональне і нера¬ціональне.
Раціональне природокористування спрямоване на забезпечення умов існування людства і отримання матеріальних благ, запобігання можливих шкідливих наслідків людської діяльності, на підтримання висо¬кої продуктивності природи та охорону і економне використання її ресурсів.
Нераціональним є таке природокористування, коли вплив людини на природу призводить до знесилення її відновлювальних властивостей, зни-ження якості і вичерпання природних ре¬сурсів, забруднення навколишнього середовища. Воно може ви¬никнути як наслідок не тільки прямих, але й опосередкованих впливів на природу.
Попередження і подолання результатів нераціонального при-родокористування складає завдання охорони природи, яке охоп¬лює заходи з підтримання вже існуючої продуктивності приро¬ди. Наука...
В процесі виконання контрольної роботи ми ознайомилися з принци-пами раціонального природокористування; стандартами і нормативами якості навколишнього середовища; екологічною експертизою; економічними механізмами природокористування; моніторингом навколишнього середовища та правовим регулюванням екологічних відносин, а також з державним управлінням в галузі природокористування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу