*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Регіональна економіка і регіональна політика

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 63 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 442

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 4
Розділ 1. Сутність, мета і завдання регіональної політики
1.1. Сутність державної регіональної політик 5
1.2. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики 10
1.3. Цілі державної регіональної економічної політики 14
1.4. Завдання державної регіональної економічної політики 17
1.5. Наукове обґрунтування регіонального
розміщення продуктивних сил 20
Розділ 2. Регіональна економіка і регіональна політика
2.1. Сутність механізму реалізації державної
регіональної економічної політики 23
2.2. Організаційно-правова база реалізації
регіональної економічної політики 27
2.3. Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної
економічної політики та ключові елементи механізму
реалізації регіональної економічної політики 30
2.4. Спеціальні (вільні) економічні зони
як засіб реалізації регіональної економічної політики 35
2.5. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво як
інструменти реалізації регіональної економічної політики 38
2.6. Регіональні засади управління державним та
комунальним секторами економіки 43
Розділ 3. Державне регулювання регіональної економіки
3.1. Посилення ролі держави у розвитку і
розміщенні продуктивних сил 47
3.2. Підвищення ролі територій у розвитку і
розміщенні продуктивних сил 49
3.3. Гармонійне поєднання державного управління
і місцевого самоврядування 52
3.4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил
і розвитку економіки регіонів 56
Висновки 59
Список використаної літератури 63
Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Будучи суспільною системою типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язку і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі.
Вступ України у нове, XXI століття і реалізація природного прагнення інтегрування у світове співтовариство зумовили нові завдання у сфері розвитку і розміщення продуктивних сил, і насамперед з позицій наукового обґрунтування їх принципово нових теоретико-методологічних засад з урахуванням сучасних світових тенденцій глобалізації ї регіоналізації. Введення соціальних та екологічних приорітетів у ранг стратегічних завдань, необхідність підтримки екологічної безпеки держави, актуальність трансформаційних перетворень вимагають створення необхідних передумов для виходу держави на траєкторію сталого розвитку й відновлення потенціалу продуктивних сил держави як першооснови економічного зростання та забезпечення добробуту членів суспільства.
Мета курсової роботи – ознайомитися з принципами, сутністю, завданням регіональної економіки в аспекті політичної економії.
Сучасні форми стимулювання розвитку регіональної економіки спрямовані на формування конкурентного середовища, розвиток підприємництва, звуження сфери тіньової економіки. Сприяння розвитку конкуренції охоплює такі напрями діяльності, як регулювання процедури входження на ринок, реєстрації та ліцензування, забезпечення безпеки продукції. У цілому розвиток конкуренції на регіональних товарних ринках, враховуючи реальну ситуацію, передбачає удосконалення державного регулювання та контроль у сфері діяльності суб'єктів природних монополій, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства керівниками державних органів і органів місцевого самоврядування, обмеження мож-ливостей поєднання функцій органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з господарськими функціями. У найближчій перспективі необхідно створити сприятливі умови для збільшення обсягів виробництва на тих підприємствах, які спроможні конкурувати на внутрішніх і зовнішніх ринках, де переважає продукція іноземного виробництва; запровадити обмеження на ввезення в Україну іноземних товарів у випадках, коли це загрожує конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Особлива увага повинна приділятися, і це закріплено у програмних документах, створенню конкурентного середовища в електроенергетиці, нафтовій і вугільній галузях, будівництві, дорожньо-будівельному господарстві, агропромисловому комплексі.
Для надання нових стимулів регіональному розвиту необхідно вдоско-налити податкову систему — забезпечити рівномірний розподіл податкових навантажень на суб'єктів регіонального господарювання. Важливим кроком у цьому напряму є введення єдиного податку для малих і середніх підприємств. Державна підтримки малого та середнього продукуючого підприємництва повинна забезпечити нагромадження необхідного капіталу саме в цьому секторі економіки, адже він є найбільш пристосованим до змін попиту та товарному ринку. Передбачається посилити фінансову підтримку інноваційних структур малого та середнього...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу