*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна

курсовые работы, Религия

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 661

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1.Предмет психології релігії.
Психологія релігії і релігійна психологія …………………………………. 4
2.Структура психології релігії та її методи ……………………………….. 11
3.Тенденції психології релігії в контексті української релігієзнавчої
думки …………………………………………………………………………. 17
Висновки ……………………………………………………………………… 25
Література ……………………………………………………………………. 27
Тема курсової роботи «Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна».
Психологія релігії сформувалась завдяки зусиллям представників філософії, релігієзнавства, психології, со¬ціології, теології, богослов'я: кожна із цих наук по-своєму вимальовує психологічне поле релігії. Без урахування останнього навряд чи можна зрозуміти особливості психо¬логії релігії. Спроби багатьох учених зарахувати психоло¬гію релігії до будь-якої галузі знань відображають радше професійну орієнтацію автора, аніж пошук істини. Аме¬риканський психолог В. Кларк вказував, що психологія релігії належить частково релігії, частково психології і «часто провалювалась між цими двома стільцями».
Мета роботи – розглянути психологію релігії і релігійну психологію, структуру психології релігії та її методи, тенденції психології релігії в кон-тексті української релігієзнавчої думки та ін..
Предметним полем психології релігії є релігій¬ність як «увнутрішнена» релігія, певний особистісний, ду¬шевний стан, функціональні вияви якого залежать від ду¬ховної наповненості індивідуального буття, від його людинотворчих можливостей.
Психологія релігії опирається на емпіричний ма¬теріал, використовує кількісні методи, математичний апа¬рат, що суттєво відрізняє її від традиційних гуманітарних дисциплін, які оперують описово-оцінювальними методами.
Українські науковці прагнуть уточнити та розробити понятійно-категоріальний апарат психології релігії, виз¬начити її роль у системі релігієзнавства, розробити моделі релігійної особистості, що можливо лише за умови прове¬дення фундаментальних досліджень, міждисциплінарного співробітництва релігієзнавців, соціологів, психологів.
Сучасне вітчизняне релігієзнавство загалом і психоло¬гія релігії зокрема, наслідуючи світові тенденції, стають плюралістичними. Посилення людського начала свідчить про окреслення тенденції до методологічної інтеграції, в якій би провідним принципом був екзистенційно-антропологічний. Величезне значення для нинішньої релігієзнав¬чої науки має розвиток засобів масової інформації та комп'ютеризація науки, науковим контактам сприяє ви¬користання Інтернету.
Стрижневою ідеєю вітчизняної психології релігії є її потужний людинотворчий потенціал. А це означає, що ті розвідки, що будуть спрямовані на осмислення цього по¬тенціалу та виявлення чинників і форм його актуалізації й трансформації у новітніх соціокультурних умовах, збері¬гатимуть дослідницько-людинознавчу перспективність. Дедалі помітнішою стає екзистенційно-персоналістична спрямованість психології релігії, підґрунтя якої було за¬кладено потужною традицією як світової, так і вітчизня¬ної релігієзнавчої думки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу