*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

контрольные работы, Транспорт и связь

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 561

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту ………………. 4
а. Фінансова складова економічної безпеки залізничного транспор¬ту 5
б. Техніко-технологічна складова безпеки залізничного транспор¬ту. 8
в. Інвестиційна складова економічної безпеки ………………………… 9
г. Складова економічної безпеки щодо людського фактору ………… 12
Рекомендації ……………………………………………………………... 13
Література ……………………………………………………………….. 14
Тема контрольної роботи «Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту».
Формування ринкових відносин, перетворення форм власності, зміни факторів мотивації праці визначають необхідність нових підходів до методології та організації управління економічними процесами.
У комплексі цих процесів особлива роль відводиться підтриманню належного рівня економічної безпеки як обов'язкової умови сталого функціонування та досягнення зростання національної економіки, її галузей та суб'єктів господарювання.
У науковій літературі є безліч напрацювань щодо визначення та підтримки національної економічної безпеки.
Деякі дослідники схиляються пов'язати національну економічну безпеку перш за все з безпекою міжнародної економічної системи та додають в її проблематику такі питання, як нерівномірність економіч¬ного розвитку, зростання зовнішньої заборгованості, поширення го¬лоду, циклічні коливання та інші аспекти загальної дестабілізації сві¬тової економіки. Інші фахівці вважають, що головне — це забезпечен¬ня прийнятних умов для найбільш ефективного розвитку конкретної національної економіки, в тому числі вільний доступ до закордонних джерел сировини та енергії, стабільність надходження іноземних інве¬стицій і гарантії свободи обміну товарами й послугами.
Таким чином, узагальнюючи, можна зробити висновок, що стра-тегічною метою забезпечення економічної безпеки є створення прий¬нятних умов життя та розвитку особистості, соціально-економічної та військово-політичної стабільності суспільства, а також збереження ці¬лісності держави, успішне протистояння впливу внутрішніх та зовніш¬ніх загроз.
Доцільно запропонувати таку структуру основних груп індикаторів.
1. Група індикаторів кількісного складу та його динаміка містить у собі такі показники, як середньоспискова чисельність персоналу, його структура, показники плинності кадрів, вікового та кваліфікаційного складу.
2. Група індикаторів ефективності використання персоналу оціню-ється показниками продуктивності праці в абсолютному та грошовому вимірниках, фондоозброєності, інтенсивності його завантаження про¬тягом робочого часу тощо.
3. Група індикаторів мотивації та соціальних умов містить в собі показники середньомісячної зарплати, премій, соціальних пільг, со-ціальних умов тощо.
4. Група індикаторів інтелектуального потенціалу — це освітянсь¬кий склад працівників, участь у науковій діяльності, підготовці статей, рефератів, дисертацій, наявність патентів, раціоналізаторських пропо¬зицій тощо.
На підставі вибраних функціональних складових економічної без¬пеки, порогових значень та вагових коефіцієнтів складається розра¬хункова таблиця 2.
Використовуючи ці параметри, визначають загальну суму балів за формулою:
Z = Zi КІ ,
де Zі — кількість балів і-ої складової відповідно до фактичного значенням показника;
Kі— ваговий коефіцієнт складової.
Залежно від загальної суми визначається, до якого з 4 класів еко-номічної безпеки відноситься підприємство (табл. 3).
Оцінка стану економічної безпеки господарського суб'єкта обов'язково повинна бути доповнена коментарем щодо тенденції його стану в динаміці.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу