*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка корпоративної культури організації та її підрозділів

курсовые работы, культура

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 564

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Про кваліметрію корпоративної культури.
Властивості 1-го та 2-го рівнів ієрархії ……………………………….. 4
2. Властивості корпоративної культури 3-го — 4-го рівнів ієрархії …. 13
3.Математичні моделі, які використовуються для оцінки
корпоративної культури ……………………………………………….. 21
4. Результати оцінки корпоративної культури окремих організацій
та підрозділів ……………………………………………………………… 25
Висновки …………………………………………………………………... 36
Література ………………………………………………………………… 38
... Усе в природі підлягає виміру, все може бути пораховано
М.І. Лобачевський

Тема курсової роботи «Оцінка корпоративної культури організації та її підрозділів».
Оцінка корпоративної культури (КК) у теоретичному плані важлива тому, що тільки здійснивши її, бажано кіль¬кісну, можна досить повно усві-домити феномен корпо¬ративної культури. У практичному плані оцінка потрібна менеджерам, щоб керу¬вати організацією, а також планувати і реалізовувати необхідні по¬зитивні зміни корпоративної культури.
Постановку даної задачі можна розуміти як постановку за¬дачі кваліметрії — визначення «якості корпоративної культури», хоча слово «кваліметрія» тут слід розуміти не стільки як вимір якості, скільки як її аналіз з елементами формалізації, використан¬ням моделювання та умовних кількісних оцінок.
1. Оцінка корпоративної культури можлива з використанням досягнень кваліметрії, але за умови врахування особливостей фено¬мену культури. Вона необхідна для поглиблення понятійної части¬ни теорії, а також для практики управління: оцінки стану та плану¬вання змін КК.
2. Етапами оцінки КК є побудова блок-схеми властивостей, що її складають, її впорядкування в умовне дерево якості, екс¬пертна оцінка вагомості властивостей, оцінка умовно-простих властивостей за допомогою анкетного опитування, тесту, експер¬тизи або документів та розрахунок комплексних і узагальнених показників.
3. Найбільш важливими властивостями, які складають кор¬поративну культуру (2-й рівень ієрархії), є значимість високих цінностей, ефективність роботи, задоволення співробітників робо¬тою, колективізм і повага до особистості, а також зовнішні прояви корпоративної культури.
4. Можна лише умовно стверджувати, використовуючи уза¬гальнений показник, що корпоративна культура однієї організації є високої, а іншої — низькою. Слід зазначати, що ця оцінка здійснюється відносно загальної тенденції, гуманістичної спрямо¬ваності або потреб мінливого зовнішнього середовища і т.д.
5. Основним, найбільш дієвим апаратом оцінювання є визна¬чення не узагальненого показника, а показників окремих властиво¬стей, які характеризують різні сторони КК організації або її підрозділів, їх особливості, неповторне обличчя.
6. Чим нижчий рівень ієрархії (ступінь спільності) властивос¬тей, тим більша їх відмінність у різних організаціях та підрозділах.
7. Багато цих властивостей взаємозалежні та змінюються в одному напрямку (наприклад, із зростанням значимості високих цінностей, задоволення працею зростає ефективність роботи), дру¬га частина індиферентна відносно інших цінностей, і деяка частина пов'язана з ними антиномно (так, при посиленні єдності, згуртова¬ності групи часто погіршується ставлення до особистості й падає особиста відповідальність).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу