*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості інноваційної педагогічної діяльності

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 399

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Сутність інноваційної педагогічної діяльності ………………………… 4
2.Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та
шляхи їх подолання ……………………………………………………….. 13
3.Управління інноваційною педагогічною діяльністю ………………… 25
Висновок …………………………………………………………………… 37
Література ………………………………………………………………… 38
Тема курсової роботи «Особливості інноваційної педагогічної діяльності».
Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучас¬ному етапі є об'єктив-ною закономірністю, що зумов¬люється: інтенсивним розвитком інформаційних тех¬нологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зо¬рієнтованим характером взаємодії учасників навчаль¬но-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності до сприй¬няття та активної діяльності у нових соціально-еко¬номічних умовах. У зв'язку з цим винятково важливо¬го значення набуває інноваційна діяльність педагога.
Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності спрямована на оновлення систе¬ми освіти. Вона є результатом активності людини не стільки у пристосуванні до зовнішнього середовища, скільки у зміні його відповідно до особистих і суспіль¬них потреб та інтересів.
Для осмисленої, повноцінної участі педагога в інно¬ваційній діяльності важливо, щоб він був не тільки її безпосереднім учасником, а й безпристрасним експер¬том на етапі її аналізу, що сприятиме реалізації його особистісного потенціалу, підвищенню загальної куль¬тури, актуалізації самооцінки і здійсненню самокорекції своєї діяльності.
У системі управління нововведеннями необхідно за¬безпечити всебічне і багатоаспектне вивчення інновацій (проектування, моніторинг, регулювання, корекцію), без чого неможливе компетентне визначення їх ефектив¬ності, доцільності наукового забезпечення та розповсю¬дження досвіду. Тому паралельно з інноваційним проце¬сом має діяти ефективна система експертної роботи.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу