*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Планування і формування персоналу

контрольные работы, Управление персоналом

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 602

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Кадрове планування в організації ……………………………………… 4
1.1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування ……………… 4
1.2. Методи визначення потреб персоналу …………………………….. 8
1.3. Види планів з питань персоналу …………………………………… 12
2.Форми та методи комплектування організації персоналом ……….. 16
2.1. Організація та джерела залучення персоналу …………………… 16
2.2. Методи підбору персоналу, їх характеристика …………………. 20
2.3. Суть контрактної форми найму ………………………………….. 27
2.4. Оптимізація чисельності персоналу …………………………….. 33
2.5.Кадровий аудит …………………………………………………… 36
3. Професійний розвиток і навчання персоналу ……………………. 39
3.1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним 39
3.2. Організація системи професійного навчання персоналу ……… 44
3.3. Методи і форми професійного навчання ………………………. 47
3.4. Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу) …………………. 53
3.5. Професійне навчання в зарубіжних фірмах …………………… 57
4. Адаптація персоналу ……………………………………………… 60
4.1. Поняття і види адаптації персоналу …………………………… 60
4.2. Етапи адаптації персоналу ……………………………………… 64
4.3. Управління адаптацією ………………………………………… 67
5. Соціальне партнерство в організації ……………………………. 69
5.1. Суть і функції соціального партнерства в організації ……….. 69
5.2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації 76
5.3. Колективний договір - основа соціального партнерства ……… 78
5.4. Зарубіжний досвід соціального партнерства …………………… 79
Висновки ………………………………………………………………. 87
Список використаних джерел ………………………………………… 89
В умовах трансформаційної економіки особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі управління пер¬соналом підприємств та організацій для народного господарства України.
При ньому велика роль не тільки використовуваного за¬рубіжного, а й наявного накопиченого досвіду вітчизняними структурними підрозділами за роки переходу нашої держави до ринкових відносин.
Робота з персоналом - найважливіша функція управлінсь¬кої діяльності менеджера. Серед багатьох проблем кадрової ро¬боти найбільш насущними є:
- науковий підхід до організації управління персоналом;
- розробка методик проведення якісного відбору претендентів на відповідні посади;
- кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації;
- аналіз і оцінка роботи персоналу і т.д.
Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості і творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здійснюватися кадра¬ми, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдан¬ня управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у коман¬дах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це служило інте¬ресам як організації в цілому, так і кожного її члена.
Мета контрольної роботи – ознайомитися з плануванням і формуван-ням персоналу на підприємстві.
Аналіз кадрової роботи на сучасних підприємствах свідчить про якісні перетворення процесів управління персоналом. По¬всюдно відбувається перехід від адміністративних, формалізова¬них методів до використання наукових підходів у роботі з кадра¬ми, основу яких становить накопичений світовий досвід уп¬равління працівниками фірм в умовах функціонування ринку праці, а також переходу України до системи купівлі-продажу ро¬бочої сили, наявності безробітних і т.п.
В останній період закордонній соціально-економічній прак¬тиці загальновизнано: найвища цінність — це людський фактор, якість трудового життя. Успіх будь-якої фірми закладений саме у вирішенні соціальних проблем її працівників, чому не менше сприяють менеджери по персоналу, кадрові служби організації.
В даний час вітчизняні підприємства стали приділяти особ¬ливу увагу проблемам управління персоналом. Це зв'язано з тим, що соціально-економічні протиріччя, які накопичуються, у суспільстві знаходячі, вираження в незадоволеності зайнятого населення робочою, у відсутності професійного росту, у невідпо¬відній оплач і праці за фактичними її результатами, а часом про¬сто у звільненні працівників, що поповнюють армію безробітних. У цих умовах зростає конкуренція між самими працівниками за робоче місце, з одного боку, а з іншого — між підприємствами за залучення висококваліфікованих, психологічно сумісних праців¬ників, здатних досягти поставленої мети організації. Кадрові ме¬неджери сьогодні покликані володіти методикою роботи з персо¬налом, кваліфіковано проводячи наймання, відбір і адаптацію працівників, організовувати їхню перепідготовку, навчання но¬вим технологіям і т.д. Перехід до ринкової економіки змусив ке¬рівників усіх рівнів оцінювати ефективність не тільки матеріаль¬них, фінансових, а й людських ресурсів, дбайливо ставитися до "людського капіталу" своєї фірми, піклуватися про його якісне відновлення і нагромадження. Усім стало ясно, що ринкова еко¬номіка - - це економіка задоволення людських потреб, у тому числі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу