*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегічне планування і управління на підприємстві

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 352

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1.Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств
(історичний огляд) …………………………………………………………… 4
2.Бюджетування та фінансовий контроль…………………………………... 8
3.Довгострокове планування………………………………………………… 13
4.Стратегічне планування……………………………………………………. 17
5.Стратегічне управління…………………………………………………………. 21
Висновки ……………………………………………………………………… 31
Список використаних джерел ………………………………………………. 35
Додатки …...................................................................................................... 36
Мета дисципліни «Стратегічне управління» - сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні основи стратегічного планування та про його місце в системі управління підприємством; познайомити з діючою ме-тодикою розробки стратегії підприємства і напрямками її удосконалення; навчити самостійно виконувати необхідні роботи на всіх етапах розробки та реалізації стратегії підприємства.
В результаті вивчення дисципліни «Стратегічне управління» студент повинен:
1. знати: •основні поняття стратегічного планування і управління;
•зміст етапів процесу планування стратегії;
•підходи до планування стратегії підприємства,
•основні інструменти і моделі стратегічного аналізу та планування стратегії підприємства;
•характеристики базисних стратегій розвитку підприємства;
•особливості загальних стратегій конкуренції підприємства.
2. уміти, мати навички:
• визначати місію і стратегічні цілі діяльності підприємства;
• проводити дослідження факторів зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства;
• розробляти варіанти стратегічних рішень підприємства;
• економічно обґрунтовувати вибір стратегії діяльності та конкуренції підприємства;
• формувати механізм реалізації стратегії підприємства.
Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства.
За змістом дисципліна «Стратегічне управління» є інтегруючим кур-сом, що поєднує окремі розділи і теми дисциплін: «Менеджмент», «Марке-тинг», «Планування діяльності підприємств».
1. Потреба та здатність передбачати розвиток подій та їх наслідки характерні для людини. Зокрема, обґрун¬тованість передбачення стосовно діяльності підприємст¬ва залежить від ступеня сприйняття та розуміння явищ і процесів на ньому та навколо нього; ступеня передба¬чуваності розвитку цих явищ і процесів; можливості управлінського впливу на ці явища й процеси за допо¬могою доступного методичного та технологічного ін¬струментарію. Наукове передбачення — це діяльність. що полягає в застосуванні певних методів, прийомів та інструментів, які дають змогу прогнозувати перебіг процесів та явищ на перспективу в певній послідовності з установленням чітких взаємозв'язків між ними.
2. Залежно від типу проблеми на вибір методів пе¬редбачення її розвитку та інструментів розв'язання може впливати різна сукупність взаємозв'язаних фак¬торів, як-от інфляція та дефляція, економічне процвітан¬ня або депресія, страйки, землетруси, терміни поставок сировини, коливання цін, податки тощо, які усклад¬нюють розуміння поточних подій, а тим більше тих. які можуть (або ні) відбутися в майбутньому. Розуміння тенденцій і передбачення подальшої долі підприємст¬ва, його процвітання або занепаду втілюються в життя в системах відповідного управління, їх спрямованості та основних ха-рактеристиках.
3. З погляду можливості та необхідності врахуван¬ня майбутнього розвитку подій розрізняють чотири основні фат поступового переходу до стратегічного управління:
1) поточне управління «за відхиленнями» (домінування позиції щодо непотрібності передба¬чення тенденцій розвитку);
2) управління «від досяг¬нутого» (з елементами передбачення майбутнього);
3) управління «за цілями», з орієнтацією па передба¬чення тенденцій у розвитку зовнішнього середовища;
4) стратегічне управління (базоване на науковому пе¬редбаченні).
4. Поточне планування та бюджетування характерні для управління, що базується на контролі та керуванні «за відхиленнями». Поточному плануванню та бюджетуванню притаманні короткостроковість (на...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу