*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інноваційні процеси у системі освіти

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 327

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1.Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів ………………. 4
2.Принципи управління інноваційними освітніми процесами ……….. 6
3.Структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів …… 9
3.1.Етап зародження педагогічної інновації …………………………... 10
3.2.Етап освоєння педагогічної інновації ……………………………… 12
3.3.Етап розповсюдження педагогічної інновації…………………….. 14
3.4.Етап стабілізації педагогічної інновації ………………………….. 16
3.5.Етап рутинізації педагогічної інновації ………………………….. 16
4.Типи структур інноваційних процесів ……………………………… 18
4.1.Діяльнісна структура ………………………………………………. 18
4.2.Суб'єктна структура ………………………………………………… 18
4.3.Рівнева структура …………………………………………………… 18
4.4.Змістова структура …………………………………………………. 19
4.5.Управлінська структура ……………………………………………. 19
4.6.Організаційна структура інноваційного процесу ………………… 19
5.Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів ………… 20
Висновки ………………………………………………………………… 25
Література…………………………………………………………………27
Тема курсової роботи «Інноваційні процеси у системі освіти».
Процеси створення, освоєння і застосування ново¬введень все більше поширюються в системі освіти і пе¬дагогічній науці. Конкретно-історична ситуація онов¬лення світу і суспільства, перебудови освіти зумовлює перманентність (франц. permanent — постійний, непе¬рервний) і націленість цих процесів на постійне сутнісне й цілісне оновлення педагогічної теорії і практики.
У зв'язку з цим осмислення інноваційних освітніх проце¬сів вимагає знання основних законів їх перебігу, прин¬ципів управління, структури та динаміки їх розвитку.
Усі принципи є елементами комплексної системи ор¬ганізації та управ-ління інноваційними процесами у сфе¬рі навчання і виховання. Вони тісно взаємодіють між со¬бою, що завдяки синергетичному (грец. synergos — той, що діє разом) ефекту посилює дію кожного з них.
У структуруванні інноваційного процесу у сфері управління, попри його начебто глибшу деталізованість, простежується та сама логіка, що й у структуру¬ванні педагогічних інноваційних процесів, яка охоплює як їх стадії зрілості, так і форми, зміст діяльності його учасників.
Багатоваріантність структурування інноваційних процесів стала передумовою відповідної типологізації запропонованих різними дослідниками структур.
Структури інноваційного процесу поєднані між со¬бою не лише горизонтальними, а й вертикальними зв'язками. Кожен компонент будь-якої структури реа¬лізується у компонентах інших структур, оскільки всі вони утворюють єдину систему.
Інноваційний процес за структурою є складним. Часто він не лише структурується на послідовні етапи, а й охоплює кілька проблемно-смислових розгалужень. Тому реалізовувати його належить не одній людині, а групі, іноді масштабним колективам, кожен з яких пок¬ликаний працювати задля досягнення єдиної мети. Для цього потрібно забезпечити ефективний обмін ін¬формацією, тобто налагодити ефективні комунікації, завдяки яким об'єднуються в єдине ціле організаційно складні соціальні структури, до яких можна зарахува¬ти колектив, що реалізовуватиме інноваційну педаго¬гічну ідею. Комунікації бувають вертикальними (між підлеглими і керівниками) і горизонтальними (міжособистісні й міжгрупові). У процесі їх здійснення мо¬жуть виникати різноманітні антиінноваційні інформа¬ційні, комунікативні бар'єри (плітки, дезінформація, провокативне загострення стосунків тощо). Тому ініці¬атори інноваційного процесу мають заздалегідь проду¬мати і змоделювати комунікативні канали і механіз¬ми, стежити за ефективністю їх функ-ціонування, вно¬сити за необхідності корективи, долати збої, дбаючи, щоб кожен...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу