*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Екологічні проблеми зберіган¬ня та утилізації відходів

рефераты, Экология

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 75 руб.

Просмотров: 566

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………… 3
Екологічні проблеми зберіган¬ня та утилізації відходів …………… 4
Висновок ………………………………………………………………. 12
Література …………………………………………………………….. 13
Тема реферату «Екологічні проблеми зберіган¬ня та утилізації відходів».
Екологічна небезпечність відходів перетворила їх на небезпечний фак-тор забруднення навколишнього середовища. Відходами називають залишки сирови¬ни, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи про-дуктів, які утворилися в процесі виробництва чи спо¬живання, а також товари (продукція), які втратили свої споживчі властивості. Відходи бувають тверди¬ми, рідкими та газоподібними. Також розрізняють відходи: комунальні (побутові), виробничого спожи¬вання, промислові, сільськогосподарські та будівельні. У цілому відходи є неоднорідними за хімічним скла¬дом, складними багатокомпонентними сумішами ре¬човин, які мають різні фізико-хімічні і фізико-ме-ханічні властивості.
До небезпечних відходів відносять відходи, які містять у своєму складі речовини, що мають такі не¬безпечні властивості, як токсичність, вибухонебезпечність, інфекційність, пожежонебезпечність тощо. Небезпечними є екотоксичні відходи з ефектом біо-акумуляції, здатні до небезпечних перетворень під час збереження. Найбільшу небезпеку для людини та біо¬ти становлять небезпечні відходи, які містять хімічні речовини І і II класу токсичності. Це відходи, до ок¬ладу яких входять радіоактивні ізотопи, діоксини, пе¬стициди, бенз(а)пірен, фурани, хлоровані біфеніли, ми¬ш'як.
З вищенаведеного бачимо, що побутові і промислові відходи є одним із найбільш значних факторів забруднення навколишнього середовища. Розміщення відходів потребує вилучення значних площ землі, а транспортування і зберігання їх стає важким тяга¬рем для підприємств і народного господарства.
Проблему побутових і промислових відходів слід розгляда¬ти як сукупність екологічної та ресурсної складових. Підґрун¬тям для прийняття рішення має бути техніко-економічний аналіз проблеми.
Екологічний напрямок має передбачати насамперед прове¬дення детального моніторингу та класифікації відходів, визна¬чення ступеня їх токсичності та впливу на навколишнє середо¬вище. Відповідно до цього й розробляти технології складування й зберігання відходів, оцінювати можливості їх знешкодження та нейтралізації. Для аналізу екологічної небезпеки доцільно використати узагальнювальний показник, наприклад, коефіцієнт екологічної небезпеки, який враховує клас небезпечності та умови розміщення - наявність спеціально обладнаних площ, контей¬нерів для складування тощо.
Ресурсний напрямок передбачає оцінку відходів саме як джерела сировини: тобто йдеться мова про визначення вмісту цінних компонентів у конкретних відходах, порівняння мож¬ливих технологій їх вилучення та кошторисів переробки та доставки. Для цього треба мати систематизовану інформацію щодо наявності й передбачуваного утворення відходів та знати попит у такій сировині конкретних підприємств регіону. Тобто необхідно створити кваліфіковану базу даних споживачів цих відходів.
Технічний напрямок аналізу передбачає створення баз да¬них щодо ефективних маловідходних та екологічно чистих тех¬нологій за галузями, технологій утилізації та знешкодження відходів, впровадження інформаційної системи їх обліку та ви¬користання.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу