*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інстутиційна фінансова інфраструктура України

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 304

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………………… 3
ІНСТИТУЩЙНА ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ………………………… 5
ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………………………….27
ВИКОРИСТАННІ ДЖЕРЕЛА ……………………………………………….29
Тема контрольної роботи «Інстутиційна фінансова інфраструктура України».
У роботі досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфра¬структури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз роз¬витку окремих її сегментів — кредитного, страхового й фондового ринків.
Світова фінансова криза, що не оминула й Україну, вкотре поставила перед наукою і практикою надзвичайно складні й багатогранні питання: як керувати економічним циклом? Як не допускати, з одного боку, "перегріву" економіки, з другого — вберегтися від її спаду, що значною мірою обумовлюється попередні¬ми надмірними темпами зростання? Якщо спад все-таки настав, як вийти з ньо¬го з мінімальними втратами? Чи є кризи виключно об'єктивним явищем, що обу¬мовлюється циклічним характером економічного розвитку, чи в їх основі лежать прорахунки економічних агентів — держави, домогосподарств і суб'єктів підпри-ємництва, чи це є поєднанням дії об'єктивних і суб'єктивних чинників? Крім то¬го, в умовах глобалізації економіки та інтернаціоналізації фінансів постає ще од¬не питання: чи можна сховатися від кризи за національними "парканами"? Зазначені питання містять багато аспектів філософського й морального, еконо¬мічного й екологічного, політичного й геополітичного характеру. Кожен із них потребує ґрунтовного дослідження і навряд чи коли-небудь людство зможе від¬найти однозначну відповідь на поставлені запитання.
Скажімо, хіба не є філософською, моральною, економічною й екологічною проблемами бажання людства жити все краще, споживати все більше різноманітних товарів і послуг? Адже саме це бажання у процесі економічної діяльності призво¬дить до неконтрольованого знищення природи й виснаження природних ресур¬сів. Скільки потрібно людині тих чи інших благ для забезпечення її потреб і яки¬ми саме мають бути ці потреби? Світовій спільноті давно вже пора від розмов про обмеженість запасів природних ресурсів перейти до контролю за їх використан¬ням. І це лише...
В умовах розвиненої інфраструктури фондового ринку основою ціноутворен¬ня є біржова торгівля. Ціни на окремі фінансові інструменти, що формуються на біржі, можна, з одного боку, визнавати як реальні й обґрунтовані, оскільки вони є ринковими й відображають урівноваженість попиту і пропозиції. За таких умов неорганізований ринок теж орієнтується на біржу, маючи чіткі цінові параметри. Але, з другого боку, рушійні сили ринку, домінуючими серед яких є спекулятив¬ні мотиви (основа доходів інвесторів і торговців — курсові різниці), спричиняють постійні коливання на ньому, адже за цінової стабільності рівень доходів від гри на біржі обмежується дивідендами, процентами чи дисконтом, що не влаштовує гравців. Тому вони постійно розхитують ринок, граючи або на підвищення, або на пониження. Подібні коливання часто є штучними, а відтак ціни на окремі фі¬нансові інструменти відхиляються від економічних реалій.
Помітний тиск на процеси ціноутворення на ринку акцій чинять також їхні емітенти — корпорації. І якщо спекулянти зацікавлені в коливаннях ринку, то ді¬яльність корпорацій спрямована лише на постійне зростання курсу акцій, що за¬безпечує підвищення рівня капіталізації акціонерного товариства. Сьогодні існує думка, що головною метою корпоративного управління й фінансового менедж¬менту є максимізація ринкової вартості фірми, "оскільки досягнення цієї мети, як правило, свідчить про значний економічний потенціал підприємства, забезпе¬чення добробуту акціонерів, максимальні та стабільні прибутки". Такий підхід поділяє більшість вітчизняних і зарубіжних науковців. Разом із тим щодо сучас¬ного визначення основної мети корпоративного управління виникають декілька важливих питань.
Перше. Що реально змінюється у фінансовому забезпеченні діяльності акціо¬нерного товариства при зростанні його ринкової вартості? Чи приводить зростання цін на акції до зміцнення його фінансового потенціалу? Практично нічого, адже це доходи інвестора від зростання ринкової вартості або спекулянта — у...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу