*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 341

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………… 3
Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток
промислового виробництва в Україні …………………………………. 5
Висновок ………………………………………………………………….16
Використані джерела …………………………………………………….17
Тема контрольної роботи «Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні».
Запорукою успішного розвитку економіки країни є піднесення власного про¬мислового виробництва, адже "виробництво забезпечує різноманітні блага, які становлять необхідні умови життя і розвитку людського суспільства на будь-якому історичному щаблі його існування. Досвід розвитку промислового виробницт¬ва більшості країн світу показує, що ефективне функціонування підприємств від¬бувалося за умов державного регулювання виробничих відносин. Змінювалися ли¬ше межі, форми, цілі та засоби регулювання.
Від моменту проголошення незалежності України регуляторна діяль-ність дер¬жави тією чи іншою мірою поєднувала у собі заходи як щодо створення сприят¬ливого зовнішнього середовища для функціонування всіх суб'єктів господарюван¬ня, так і щодо надання преференцій певним галузям та окремим підприємствам відповідно до визначених пріоритетів розвитку економіки. Доцільність останніх — питання дискусійне. Однак широкомасштабна політика підтримки виробництва в 1991—2000 роках мала певні позитивні результати. Проте нині залишаються нероз¬в'язаними проблеми якісного зростання обсягів виробництва, вдосконалення га-лузевої структури промисловості, подолання техніко-технологічної відсталості та спрацьованості обладнання промислових підприємств, їх реконструкції та модер¬нізації. Цим та іншим питанням регулювання вітчизняної економіки присвячено праці В. Гейця, М. Крупки, С. Захаріна, І. Запатріної тощо.
Вплив бюджетно-податкової політики держави на діяльність і розвиток під¬приємств промисловості можна розглядати в двох площинах.
Перша — заходи бюджетного регулювання безпосереднього впливу на вироб¬ництво. Йдеться про видатки бюджету у формі прямого фінансування та субсидуван¬ня певних галузей чи окремих підприємств. Результатом таких заходів є зміцнення фінансового становища підприємства, створення додаткових конкурентних переваг для одних суб'єктів господарювання порівняно з...
У політиці державної підтримки виробництва не повною мірою були врахо¬вані взаємозв'язок та взаємозалежність між розвитком окремих галузей, вплив зовнішнього та внутрішнього попиту на їх стан. Можна навести такий приклад. Придбання новітніх високотехнологічних основних засобів обмежується низьким рівнем розвитку продукції вітчизняного машинобудування, а імпорт необхідно¬го устаткування ще більше погіршує стан галузі. Тому в майбутньому політика стимулювання розвитку промислового виробництва має враховувати динаміку розвитку окремих галузей та виходити з наявного й очікуваного попиту на рин¬ку продукції.
Аби певною мірою зменшити розміри державного фінансування та поточні втрати бюджету від наданих пільг, варто чітко визначити критерії відбору об'єк¬тів державної підтримки та методи її здійснення. Пріоритетами бюджетно-подат¬кового регулювання промислового виробництва в довгостроковій перспективі в контексті орієнтації на реалізацію інноваційно-інвестиційної моделі економічно¬го розвитку країни є перехід від політики стимулювання сировинних галузей до політики сприяння розвитку високотехнологічних виробництв.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу