*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Засоби збирання доказів на стадії досудового розслідування

курсовые работы, Уголовный процесс

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 411

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
ВСТУП.………………………………………………………………………...3
1. Поняття та значення доказів……………………………………………….5
2. Способи та засоби збирання доказів та їх процесуальних джерел…….11
3. Перевірка та оцінка доказів та їх джерел………………………………..14
4. Роль оперативно-розшукової діяльності в процесі збирання доказів…18
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………36
Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й обґрунтовуються процесуальні рішення. Цим обумовлюється те, що доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності. У кінцевому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчальній дисципліні і галузі права і практичній діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним змістом кримінального процесу.
За своєю гносеологічною суттю кримінально-процесуальне доказування являє собою різновид людського пізнання дійсності. Воно не є науковим у тому розумінні, що не ставить собі за мету пізнання закономірностей розвитку природи і суспільства, але в плані встановлення окремих фактів, явищ дійсності воно має багато спільного з науковим пізнанням, насамперед історичним. У кримінально-процесуальному доказуванні як пізнавальній діяльності застосовуються (звичайно, з урахуванням його специфіки) всі закони і категорії діалектичної і формальної логіки. Ця специфіка зумовлена передусім об'єктом, завданнями й засобами пізнання, колом його суб'єктів, процесуальними строками і процесуальною формою.
Розглядаючи зміст кримінально-процесуального доказування можна виділити два його види або аспекти: доказування як дослідження фактичних обставин справи, що полягає в діяльності відповідних органів і осіб по збиранню, перевірці та оцінці доказів, і доказування як логічне і процесуальне обґрунтування певної тези, твердження, висновків, рішення в справі. Це важливо, зокрема, для законодавчого регулювання й теоретичного дослідження питання про обов'язок доказування.
Доказування являє собою сплав практичних дій і мислення, фізичної і розумової діяльності суб'єктів кримінального процесу. Елементами, процесу доказування як дослідження є...
В кримінальному процесі всі необхідні обставини встановлюються за допомогою кримінально-процесуальних доказів. Відповідно до ст. 65 КПК України доказами в кримінальній справі є "будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи".
Поняття кримінально-процесуального доказу відрізняється від поняття доказу в логіці: «Доказ — це логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов'язаних з ним суджень». Він складається з трьох елементів: 1) тези (судження, істинність якого обґрунтовують у процесі аргументації); 2) аргументів (доводів або підстав доказу — це вихідні теоретичні чи фактичні положення, за допомогою яких обґрунтовують тезу) і 3) демонстрації (це логічний зв'язок між аргументом і тезою). Звичайно, докази в розумінні науки логіки теж широко застосовуються у кримінальному процесі, особливо при обґрунтуванні процесуальних рішень (постанов, вироків, ухвал), але надалі ми будемо мати на увазі саме кримінально-процесуальні (їх ще називають судовими) докази як фактичні дані, відомості про факти, обставини справи. Вони використовуються як аргументи
1. Конституція України. - К.: ІВА, 1996.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: А.С.К., 2002.
3. Кримінальний кодекс України. - К.: ЮрІнком Інтер, 2001.
4. Закон України «Про ОРД», від 18 лютого 1992р.
5. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999.
6. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / за ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
7. Строгович М.С. Теория судебных доказательств. – М.:, 1991.
8. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. – К.: А.С.К., 2003.
9. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002.
10. Тертишник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998.
11. Громов Н.А., Францифоров Ю.В., Макаров Л.В. Сущность уголовно-процессуального доказывания // Следователь. — 2001. — № 1. — С. 12.
11. Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. — Иркутск, 1997.
12. Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования / Вестник криминалистики. — Вып. 2. — М., 2001. — С. 8.
13. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. — М., 2001. - С. 61.
14. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 1997. — С. 205.
15. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / Баев О.Я. — М., 2003. — 432 с.
16. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учеб. / Под ред. проф. В.Ю.Шепитько. — X., 2001. — 528 с.
17. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. — М., 1992.
18. Мандрик Л.И. Процессуальные и криминалистические аспекты получения образцов для сравнительного исследования. Дисс... канд. юрид. наук. — Минск, 1991.
19. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу