*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контроль і облік в ОВС

курсовые работы, административное право

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 516

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………...3
1. Контроль і облік як засоби управління в органах внутрішніх справ ..…5
2. Форми, види та принципи контролю та обліку в органах внутрішніх справ…………………………………………………………………………………12
3. Організація обліку та контролю за об’єктами дозвільної системи…………………………………………………………………..………….19
4. Удосконалення системи контролю в органах внутрішніх справ ……...27
Висновок…..………………………………………………………………….31
Список використаних джерел………………………………………………34
Процес управління, що характеризується безперервністю, послідовністю та циклічністю, завершується аналізом результатів виконання прийнятих рішень, оцінкою ступеня досягнення поставлених цілей. З цією метою проводиться облік роботи, здійснюється контроль за управлінською діяльністю органів внутрішніх справ України. Це є однією з гарантій прийняття правильного рішення, а також своєчасного та доброякісного його виконання.
У процесі управління контролю, як правило, пере¬дує стадія організації виконання управлінських рішень. Ра¬зом з тим контроль не тільки може, а й повинен здійснюва¬тися і в процесі розробки та прийнятті рішень, і в процесі їх виконання.
Облік є тим грунтом, на якому тільки й може здійс¬нюватися контроль, і одночасно він є формою контролю. Облік може бути як поточним, так і періодичним. Він поля¬гає в одержанні, обробці, аналізі і систематизації даних про наслідки діяльності системи управління.
Але в процесі обліку якість роботи об'єктів контро¬лю не оцінюється. Це - завдання контролю, який передба¬чає отримання і аналіз не тільки кількісної, але й якісної інформації, констатацію виконання або невиконання конк¬ретних рішень, з'ясування причин виявлених порушень.
Контроль як функція управління полягає у спосте¬реженні за діяльністю об'єкта і в перевірці її відповідності управлінським рішенням (законам, планам, нормам, стату¬там, інструкціям, наказам тощо). Контроль спрямований на виявлення, вивчення результатів впливу суб'єкта управлін¬ня на об'єкт управління, відхилень від згаданих рішень, від норм організації, а також на загальне регулювання діяльно¬сті об'єкта.
В органах внутрішніх справ контроль служить двом основним цілям:
1) спрямуванню діяльності органів на виконання поставлених завдань методом перевірки її фактичного стану;
2) управлінню процесом удосконалення оператив¬но-службової діяльності шляхом своєчасного виявлення і усунення відхилень, недоліків та їх причин.
Контрольна діяльність є прерогативою керівників соціальних систем...
Контроль - це своєрідна форма зворотного зв'язку, яка дозволяє побачити, виявити, наскільки точно додержу¬ються задані системі параметри. За допомогою контролю вирішуються такі управлінські завдання, як забезпечення неухильного виконання законів і підзаконних актів, які ре¬гламентують діяльність органів внутрішніх справ та їх під¬розділів як об'єктів управлінської діяльності, досягнення своєчасності й належної якості виконання прийнятих рі¬шень, підвищення ефективності службової діяльності, ви¬конавчої дисципліни, надання допомоги, вивчення передо¬вого досвіду тощо.
Контроль здійснюється всіма суб'єктами управлін¬ської діяльності. Якщо завдання вже виконано, то контроль реалізується у вигляді збору, узагальнення і обробки ін¬формації, статистичних даних про діяльність системи або окремих виконавців.
Поняття "контроль" розглядається в широкому і вузькому аспектах. У першому випадку – це соціальний контроль як сукупність політичних, економічних та ідеологічних процесів і методів, яким належить забезпечити стабільність суспільства та державного ладу, дотримання соціального порядку, вплив на масову та індивідуальну свідомість.У вузькому розумінні поняття контролю частіше зводиться до перевірки: виконання рішень вищестоящої організації; рішень, розпоряджень різних рівнів управляючої системи; дотримання організаційних, економічних та інших нормативів; виконання планових завдань; дотримання законності, дисципліни і т. ін. Такий контроль притаманний управлінському циклу і розглядається у числі функцій та стадій. Також контроль можна розглядати як функуцію процесу управління та елемент організаційної роботи, яка проявляється в спостереженні та перевірці відповідності процесу функціонування об”єкту управління прийнятими управлінським рішенням, виявлення результатів дій суб”єкта на об”єкт та допущення відхилень умов управлінських рішень та невід”ємна складова процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, яка безпереревно бере участь цьому процесі...
1. Штрелов Р. Обязанности, возложеннме на органи контроля – инструмент повышения ответственности выполнении государственных задач // Правовые основы ответственности управлений в СССР й ГДР. - М., 1981. - С. 112.
2. Лимонов В.Й. Влияние контроля на развитие демократи в обществе. - Томск, 1986. - С. 5.
3. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. - М„ 1987. - С. 24
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1994.–С. 390.
5. Киллен К. Вопросы управлення. – М., 1981. – С. 108.
6. Годунов А.А. Введение в теорию управления. – М., 1967. - С. 85.
7. Васильев В. Контроль и проверка исполнения // Как организовать управленческий труд. – М., 1981. – С. 100.
8. Иванов Н.Н., Малюткин В.А. Разработка, принятие й организация исследования управленческих решений в МВД, УВД. – М., 1981. - С. 74.
9. Абрамова Н. Т. Целостность и управление.— М., 1984.
10. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України .-Харків ,1999.
11. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ .-К.:НАВСУ,1999
12. Бажуткина Л. П. К вопросу об оценке управленческой деятельности / Управление и планирование пром. производства в новьіх условиях хозяйствования.— Куйбьішев: КГУ, 1990.
13. Гурней Б. Вступление в науку управления: Пер. с фр.— М.: Прогресе, 1989.

Нормативна база:

1 .Наказ МВС України №495 від15 червня 1999року »Про затвердження настанови з організації ОВС»
2. Наказ №39 2004 р «Про забеспечення контролю в системі МВС»
3. Наказ МВС № 65 від 24.01.05 року «Про затвердження інструкції з організації підрозділів органів і підрозділів внутрішніх справ України »

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу