*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методологія філософії права

курсовые работы, Философия

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 473

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………….3
1. Поняття методології права………………………………………………5
2. Правовий позитивізм і природно-правове мислення – основні типи
праворозуміння……………………………………………………………...9
3. Філософська антропологія - універсальна методологія правознавства………………………………………………………………19
4. Способи обґрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, інтерсуб'єктивність ...…………………………………………………........23
Висновки…………………………………………………………………….30
Список використаних джерел і літератури..……………………………..33
Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм потребує глибокого філософсько-раціоналістичного осягнення морально-правового поля, системи цінностей та методів її дослідження. Кризовий період розвитку нашого суспільства, суперечливе, розірване духовне життя, поширення морального та правового нігілізму, руйнування однієї системи цінностей і становлення іншої, нової, що ґрунтується на плюралістичних засадах, відкриває нові можливості становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив.
Для того щоб максимально адекватно оцінити те, що відбувається, потрібно осягнути цю емпіричну реальність крізь призму науково-філософського світогляду, через світ філософсько-універсальних сенсів та загальнолюдських істин.
За радянських часів філософія права вважалася «буржуазною» наукою. Інтерес до неї юристів, філософів, політологів, соціологів стримувався і гальмувався упередженими ідеологічними догмами. [5, с.3].
У сучасних умовах демократичних перетворень в Україні, становлення засад права і правової державності цей досвід відновлюється, а філософія права починає посідати чільне місце в системі вітчизняної юридичної освіти. У той же час, попри своєї важливості й актуальності, цій дисципліні бракує достатньої навчальної і навчально-методичної літератури.
На сьогоднішній день відбувається корінне переосмислення основ правознавства, розробка методологічних проблем філософії права має особливе значення. Завдяки таких дослідженням, по-перше, відбувається реалізація методологічної функції філософії права стосовно філософії права в цілому, тобто здійснюється більш глибокий і систематичний розгляд методологічних проблем права; по-друге створюються передумови для розгляду всіх проблем філософії права в історичному та теоретичному аспектах.
Така пильна увага до теорії права, його методологічним основам пояснює актуальність обраної теми, її важливість для сучасної правової науки.
Актуальність теми особливо зростає в...
1. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997.
2. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 472 с.
3. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) – М., 2000.
4. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа Инфра – М – НОРМА, 1997. – 652 с.
5. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандур, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336с.
6. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред.. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с. – Бібліогр.: с. 265-267.
7. Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко та ін.; За ред.. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1999. – 624с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу