*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація і методика обліку і аудиту основних засобів суб’єкта господарювання та аналізу ефективності їх використання \r\nна матеріалах ТОВ “ТЕК Західтранссервіс”

дипломные работы, Управленческий учет

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 968

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………. 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації обліку, аудиту та аналізу основних засобів
1.1. Поняття та класифікація основних засобів, як економічної категорії…………………………………………………………………. 8
1.2. Методичні аспекти організації та ведення обліку зносу основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід………………... 15
1.3. Інформаційна база організації обліку, аналізу та аудиту основних засобів………………………………………………………. 24
Висновки до розділу 1………………………………………………….. 33
Розділ 2. Організація та методика обліку та аудиту основних засобів.
2.1. Методологічні особливості організації обліку та аудиту основних засобів………………………………………………………. 34
2.2. Організація обліку наявності, руху основних засобів та їх документальне оформлення…………………………………………… 42
2.3. Організація обліку ремонту основних засобів…………………… 51
2.4. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів………………………………………………………………….. 60
Висновки до розділу 2…………………………………………………. 67
Розділ 3. Методика аналізу основних засобів підприємства та напрями ефективності їх використання
3.1. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами……….. 68
3.2. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства……………………………………………………………. 72
3.3. Шляхи та резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві…………………………………….. 79
Висновки до розділу 3………………………………………………….. 84
ВИСНОВКИ …………………………………………………………… 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………… 88
ДОДАТКИ……………………………………………………………… 94
Вступ
На сучасному етапі розвитку відбувається процес трансформації системи управління як підприємств в цілому, так і основних засобів зокрема. Все це потребує розробки нових підходів до організації та методики бухгалтерського обліку.
Поступово зростає роль економічного аналізу на підприємствах. Аналіз розглядається як продовження облікового процесу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, визначення ефективності управлінських рішень.
Система організації і методика ведення бухгалтерського обліку та економічного аналізу повинні постійно доповнювати одна одну та бути надійною основою оперативного та ефективного управління підприємством, бути її інформаційним джерелом.
Актуальність теми. Діяльність будь-якого підприємства не можлива без наявності засобів праці та необхідних умов. Засоби праці характеризують технічний та економічний рівень розвитку суспільства. На підприємстві сукупність засобів праці набуває економічної форми основних засобів.
Сама їх назва свідчить про ту важливу роль, яку вони відіграють в виробничому процесі, а з іншого боку, про їх питому вагу в загальній вартості наявних засобів.
Досконалість та ефективність використання основних засобів мають значний вплив на загальні результати роботи підприємства.
Все це свідчить про значення та необхідність дослідження такої економічної категорії як основні засоби та вимагає вірної побудови обліку та контролю руху основних засобів, їх амортизації та ремонту.
Також проблема обліку основних засобів набула актуальності в зв'язку з потребою отримати власниками, кредиторами та інвесторами як вітчизняними так і закордонними, оперативної, достовірної та точної інформації щодо стану, руху, оновлення та ефективності використання основних засобів.
Отже, правильна та обґрунтована побудова обліку основних засобів має значний вплив на якість обліку та контролю на підприємстві в цілому. Це свідчить про актуальність обраної теми.
Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в...
ВИСНОВКИ
На базі опрацьованих законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць можна зробити наступні висновки по темі дослідження:
В умовах переходу до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку й аналізу як найважливішого засобу одержання повної достовірної інформації про майно підприємства, зокрема основних засобів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначає Положення (стандарт) 7 „Основні засоби”.
Для обліку основних засобів підприємства використовують рахунки: № 10 “Основні засоби” і № 13 „Знос необоротних активів”, 11 “Інші необоротні активи”.
Порядок визнання, оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, спи¬сання з балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається МСБО 16 "Основні засоби".
МСБО 16 не регламентує класифікацію груп основних засобів, а містить лише приклади окремих класів основних засобів, П(С)БО 7 не просто рекомендує, а фактично, не залишаючи українським підприємствам «свободи вибору» під час групування об'єктів основних за¬собів і чітко їх встановлює.
У міжнародній практиці при здійсненні обліку необоротних активів не використовується план рахунків та чітка їх нумерація, як це здійснюється в практиці ведення обліку в Україні.
Методи нарахування амортизації необоротних активів однакові згідно МСБО та „українського обліку”, однак суттєво відрізняється в деяких моментах методика їх застосування.
На основі проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «ТЕК Західтранссервіс» та організації обліку основних засобів, забезпеченості та ефективності їх використання, обліку амортизації, можна зробити наступні висновки:
1. Облік основних засобів організується бухгалтерією в розрізі інвентарних об’єктів, кожному з яких привласнюється інвентарний номер.
2.Облік основних засобів ведеться згідно Національного стандарту та плану рахунків.
2. Підприємство на сьогоднішній день є збитковим. Однак, вартість основних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу