*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація обліку і аудиту на підприємствах малого бізнесу

дипломные работы, Управленческий учет

Объем работы: 140 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 661

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи організації обліку і аудиту на підприємствах малого бізнесу.
1.1. Економічна сутність, класифікація малого підприємництва та особливості його функціонування в Україні.
1.2. Нормативно-правові аспекти організації обліку і аудиту на підприємствах малого бізнесу.
1.3. Роль, основні завдання та методологічні прийоми організації обліку на підприємствах малого бізнесу.
1.4. Основні завдання, методологічні прийоми джерела інформації та процедури аудиту діяльності суб’єктів малого бізнесу.
Висновки до розділу 1.
Розділ 2. Організація обліку і аудиту на товаристві: загальне і особливе.
2.1. Організаційно-економічна характеристика товариства.
2.2. Методика організації синтетичного та аналітичного обліку на товаристві.
2.3. Організація обліку фінансових результатів і складання фінансової звітності на товаристві.
2.4. Особливості проведення аудиту на товаристві.
Висновки до розділу 2.
Розділ 3. Напрямки вдосконалення обліку і аудиту на підприємствах малого бізнесу.
Висновки до розділу 3.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
Уже понад вісімнадцять років Україна розвивається в ринкових умовах, перебудовує на принципах демократії суспільне життя і, попри всі протиріччя та проблеми, впевнено крокує обраним шляхом.
Проте, багато чого залежить і від цілеспрямованих дій держави щодо підготовки та перенавчання відповідних кадрів, вивчення та поширення передового досвіду управління, впровадження сучасних досягнень управлінської науки у практику.
Організація бухгалтерського обліку – сукупність дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення рівня її організованості, функціонування якої спрямоване на забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір форм організації та формування матеріального й інформаційного забезпечення облікового процесу.
Питання бухгалтерського обліку, його організації, формування показників звітності залишаються на сьогодні надзвичайно актуальними для підприємств різних форм власності, розмірів та видів діяльності. На особливу увагу серед них заслуговують малі підприємства України, розвиток яких є складовою частиною соціально-економічної політики держави, як зафіксовано у Національній програмі розвитку малого підприємництва.
Актуальність дослідження. В останні роки проводилась активна законодавчо-нормативна робота по спрощенню системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. Проте, нормативні документи з обліку та фінансової звітності мають недоліки та вимагають доопрацювання. Так, облік на малих підприємствах України визначається Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які в однаковому обсязі застосовуються і великими підприємствами. Підставою П(С)БО є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які призначені в першу чергу для транснаціональних корпорацій. Частково специфіку малого бізнесу враховано Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, Вказівками про склад та порядок...
Висновки

На підставі опрацьованих нормативно-правових актів, літературних джерел та практичного матеріалу по об’єкту дослідження у даній роботі наведені теоретичні та практичні аспекти організаційно-методичних підходів обліку і аудиту підприємств малого. Згідно поставлених завдань було досліджено теоретичні основи організаційно-методичних підходів обліку, аудиту підприємств малого та визначено основні напрямки їх вдосконалення.
Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки.
1. Вимагає поліпшення нормативне регулювання визначення малих підприємств. Воно полягає в узгодженні різних нормативних документів між собою щодо критеріїв їх визначення. Щодо юридичних осіб доцільно використовувати термін “мале підприємство”, а до фізичних осіб – “суб’єкт малого підприємництва”.
2. Визначення малого підприємства, наведені в чинних нормативних актах, ґрунтуються лише на кількісних показниках - середньосписковій чисельності працюючих та валовому доході (виручці від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг). Вважаємо за потрібне доповнити їх якісними характеристиками: переважна одноосібна власність і безпосередній контроль власника за діяльністю підприємства, відсутність управлінської ієрархії, однопрофільна діяльність, проста організаційна структура. Якісні характеристики слід включити до відповідних нормативних документів з бухгалтерського обліку і нормативів аудиту.
3. Облік малих підприємств повинен базується на принципах обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної фактичної собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності. Потрібно доповнити для малих підприємств зазначений перелік принципів ефективності (економічності), релевантності (доцільності), законності. Принцип ефективності (економічності) означає, що облікова система малого підприємства повинна дозволяти обробляти фінансову інформацію з мінімальними витратами, а...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу