*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Формування ассортименту товарів в роздрібній торговельній мережі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства ТОВ «Лікріон»

курсовые работы, коммерция

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 548

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
Вступ
1. Сутність і соціальне значення формування асортименту в роздрібній торговельній мережі
2. Коротка економічна характеристика діяльності підприємства
3. Постачальники товарів і джерела формування товарного асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі
4. Практика формування асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі.
5. Методи регулювання асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Вступ
Діяльність роздрібного торгівельного підприємства пов’язана з реалізацією продукції кінцевому споживачу, що є заключним етапом її просування із сфери виробництва. Предметом роздрібної торгівлі є не лише продаж товарів, але й тор-гівельне обслуговування і надання додаткових послуг покупцям. Для покупців торгівельне обслуговування визначається іміджем підприємства, зручністю та мі-німальними затратами часу на здійснення покупок.
Функції роздрібної торгівлі визначаються її сутністю і заключають в наступ-ному:
• задоволенням потреб покупців в товарах;
• доведення товарів до покупців шляхом організації їх переміщення й пода-чі в місця продажу;
• дотримання балансу між попитом і пропозицією;
• впливом на виробництво з метою розширення асортименту і збільшення об’єму продукції;
• вдосконалення технології торгівлі і покращення обслуговування покупців.
Торгівельне підприємство, виходячи на споживчий ринок, де в конкурентній боротьбі здійснюється продаж товарів, повинно знати, що чим краще будуть вра-ховуватися можливості та бажання покупців, тим більше можна продати товарів і прискорити їх оборотність.
Задачами роздрібного торгового підприємства в нових умовах господарю-вання є:
• вивчення запитів і потреб в товарах з орієнтацією на покупну спромож-ність;
• визначення асортиментної політики;
• формування і регулювання процесів поставки, зберігання, підготовки до продажу товарів;
• забезпечення заданого товарообігу матеріальними і трудовими ресурсами.
При цьому особливу увагу приділяють взаємодії роздрібного торгового під-приємства з виробниками товарів та оптовими підприємствами. Промислові під-приємства не тільки виготовляють продукцію в потрібній кількості, асортименті і якості, що відповідають запитам споживача, але і забезпечують комерційну діяльність по збуту готової продукції. В умовах ринкових відносин підсилюється її роль, ускладнюються задачі.
Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою та стійкістю асортименту товарів....
Висновки та пропозиції

Метою курсової роботи є – вивчення процесу формування о асортименту то-варів в роздрібній торговельній мережі ТОВ «Лікріон».
Завданнями курсової роботи є: вивчити сутність та соціальне значення фор-мування асортименту в роздрібній торговельній мережі; провести аналіз короткої економічної характеристики діяльності роздрібного торговельного підприємства ТОВ «Лікріон», ознайомитися з постачальниками товарів та джерелами форму-вання товарного асортименту в ТОВ «Лікріон», виділити і дослідити практику формування асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі ТОВ «Лікрі-он», визначити методи регулювання асортименту товарів в роздрібній торговель-ній мережі ТОВ «Лікріон», зробити відповідні висновки та пропозиції
Об'єктом дослідження курсової роботи є діяльність роздрібного торговельно-го підприємства ТОВ «Лікріон».
Статистичний матеріал курсової роботи аналізується за 2006-2010роки.
В курсовій роботі розміщено 6 таблиць, 7 рисунків, використано 34 літерату-рних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 42 сторінки.
Формування асортименту товарів - складний процес, на який впливає ціла низка чинників. задоволення попиту населення на товари потребує забезпечення достатньої повноти асортименту товарів у магазинах, яка досягається шляхом по-стійного підсортування асортименту як товарами, які добре відомі покупцям, так і новими, попит на які ще не склався, орієнтацію на комплексність попиту та про-позицію комплектних товарів тощо.
Основними соціально-економічними чинниками є соціальний склад населен-ня, характер його трудової діяльності, рівень цін, доходів та соціального забезпе-чення населення, розвиток та спрямованість основних виробничих галузей в регі-оні, культурно-побутові умови проживання тощо Робота щодо формування асор-тименту товарів повинна вестись безперервно з дотриманням певних принципів, згідно з якими здійснюється розподіл товарів на підприємства роздрібної торгівлі, установлення для окремих магазинів оптимальної широти і глибини...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу