*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Контроль якості постачання товарів та виконання договірних зобов’язань (на матеріалах магазину «Монарх»»

курсовые работы, коммерция

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 401

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ
1. Комерційна діяльність з закупівлі товарів
2. Коротка економічна характеристика магазину «Монарх»
3. Постачальники, споживачі, конкуренти в магазині «Монарх»
4. Контроль якості товаропросування
5. Шляхи вдосконалення виконання договірних відносин
Висновки і пропозиції.
Список використаних джерел
Вступ

Закупівля товарів - складова частина комерційної діяльності торгове-льного підприємства, що включає в себе: вивчення і прогнозування купівель-ного попиту; виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників то-варів; організацію господарських зв'язків з постачальниками товарів, вклю-чаючи розробку і укладення договорів поставки; організацію обліку та конт-ролю за ходом виконання договірних зобов'язань.
У процесі закупівлі та постачання товарів встановлюються комерційні зв'язки між учасниками, що представляють підприємства торгівлі, виробни-ків і обслуговують сферу обігу суб'єкти. З закупівельної діяльності почина-ються комерційні відносини з партнерами. Закупівельна діяльність взаємозу-мовлена, вона здійснюється у відповідності з цілями торговельного підпри-ємства.
Закупівельна діяльність торговельних організацій повинна бути плано-мірно організована та економічно обґрунтована. Для цього необхідно, щоб торговельні організації вели систематичне вивчення джерел закупівлі і по-стачальників товарів.
Систематичне вивчення торгової кон'юнктури, встановлення постійно-го зв'язку з постачальниками дозволяють своєчасно визначати зміни кон'юн-ктури ринку, вивчати виробничі можливості розширення асортименту проду-кції, що випускається. Все це дає можливість пред'являти постачальникам більш обґрунтовані вимоги щодо кількості, якості, асортименту товарів, про-водити відповідний контроль якості постачання товарів та виконання догові-рних зобов’язань.
Правильно організована закупівельна робота сприяє задоволенню спо-живчого попиту, дозволяє зменшити ймовірність комерційного ризику, пов'я-заного з відсутністю збуту товарів.
Прийняття комерційних рішень із закупівель неможливо без вивчення і прогнозування купівельного попиту.
Вище викладена інформація обумовлює актуальність теми курсової ро-боти.
Метою курсової роботи є контроль якості постачання товарів та вико-нання договірних зобов’язань. Об’єктом дослідження виступає магазин «Мо-нарх».
Задачами курсової роботи...
Висновки і пропозиції.

Магазин “Монарх “ відноситься до стаціонарної роздрібної торгівельної мережі магазинів.
Роздрібний товарооборот з року в рік зростав: в 2005 році він становив 2300 тис. грн., 2006 року – 2700 тис. грн., 2007 року – 3900 тис. грн., 2008 ро-ку – 3800 тис. грн., 2009року – 4100 тис. грн. В 2009 році роздрібний товаро-оборот збільшився в порівнянні з 2005 роком майже вдвічі. Зросли показни-ки середнього товарообороту на 1 працівника вдвічі : в 2005 році він складав 191,67 тис. грн., а в 2009 році – 372,73 Ці показники зросли за рахунок нау-кової організації праці та залежності заробітної плати працівників від розмі-ру товарообороту. Зросли також показники середнього товарообороту, що припадає на 1 м2 загальної площі з 15,86 тис. грн. в 2005 році до 28,28 тис. грн. в 2009 році, показники середнього товарообороту на 1 м2 торгового залу змінилися з 20,91 тис. грн. в 2005 році до 37,27 тис. грн. в 2009 році. Це свід-чить про те, що підприємство розвивається. Для збільшення обсягів товаро-обороту магазин “Монарх” постійно проводить аналіз обсягів та структури товарообороту: вивчають стан виконання плану товарообороту, ритмічність та сезонність реалізації взуття; виявляють основні тенденції та закономірнос-ті в реалізації взуття; аналізують та оцінюють вплив окремих факторів на об-сяг, склад та структуру товарообороту.
Магазин “Монарх” отримує прибуток від реалізації взуттєвих товарів та товарів супутнього попиту.
У 2007 році відбулося різке зростання валового прибутку на 248 тис грн.. Якщо врахувати що до цього моменту підприємство майже не мало прибутку на початку своєї діяльності, то треба пояснити, що різке зростання прибутку у цей час пов’язано з цілим рядом факторів: виплата кредиту та відсотків за нього; налагодження стабільних зв’язків з постачальниками, введення єдино-го податку; відкриття двох додаткових точок продажу на ринках міста, які не потребували капітальних вкладень.
Витрати обігу магазину “Монарх” постійно зростають: в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу