*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Українське ділове мовлення

контрольные работы, делопроизводство

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 410

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………… 3
1.Назвіть основні способи засвідчення документів …………….. 5
2.Які документи належать до документації що до особового
складу ? Напишіть наказ про переведення на іншу роботу.
Напишіть витяг з протоколу…………………………………….

8
3.Поясніть значення поданих слів……………………..…………… 15
4.Відредагуйте речення ………………………………………….. 16
5.Перекладіть текст українською мовою ………………………… 17
6.Скласти звіт про проведену роботу…………………………….. 18
Висновки …………………………………………………………… 19
Список використаних джерел …………………………………….. 20
У статті 10 Конституції України зазначено: «Державною мовою України є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах сус¬пільного життя на всій території України...». Це значить, що держава чітко визначає свої пріоритети щодо політики мовної. Для створення позитивного ставлення до себе й свого ділово¬го потенціалу сучасний громадянин повинен знати й уміти складати ділові документи. Тому, на нашу думку, службовці і державних, і приватних підприємств мають бути зацікавлені в підвищенні рівня знань щодо правил ділового мовленнєвого етикету та їхнього практичного використання в професійній діяльності, ділових переговорах, справочинстві.
Тобто слід знати, що у сферах виробничо-професійній, освітній, полі-тичній, просвітницькій, культурній, соціально - адміністративній провідна роль підведена саме мові українській, а точніше певним функціональним стилям цієї мови: офіційно діловому, публіцистичному, науковому, а також відродженому ораторському мистецтву.
Мовний стиль — це сукупність мовних норм і засобів, використаних з певного метою, у визначеній ситуації. В українській літературній мові є такі стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний.
Українська літературна мова може бути представлена в усній та писемній формах. Для офіційно-ділового й публіцистичного стилів - це промови, дебати, інтерв'ю (усна форма); законо¬творчість, облік документів, переписка (писемна форма).
Функціональні, стилі літературної мови сполучаються між собою. У кожнім стилі переважають загальномовна лексика, міжстильові мовні норми (наприклад, система відмінків, часових і видових форм). Однак для виконання чітко окрес¬леної ролі кожен мовний стиль має свою специфічну лекси¬ку, фразеологію, надається перевага певним синтаксичним конструкціям.
Сучасна українська літературна мова має всі потенціальні можливості для формування довершених, правильних і естетично точних функціональних стилів ділового...
Мовна політика як складова частина державотворен¬ня в Україні по-винна спиратися на світовий досвід та міжнародне право, які виходять з того, що є держави багатонаціональні, тобто такі, до складу яких входять народи, що є автохтонами на своїх історичних територі¬ях, проживають компактно, суцільною масою. Такою, наприклад, є Швейцарія, в якій німці, італійці та фран¬цузи відповідають цим ознакам і тому статус їхніх мов у державній та громадських структурах однаковий — дер¬жавний. Є й держави з багатонаціональним складом насе¬лення, де переважну більшість складає одна нація, що дає назву державі — титульна нація, мова якої і висту¬пає в усіх державотворних і державно-представницьких функціях. Такою с Україна.
Сучасна українська літературна мова не поступається своїми функціональними можливостями жодній з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. В її лексичному запасі близько чотирьох мільйонів слів. З цього числа ле¬вова доля належить термінології різних галузей наук та професій.
У щонайширшому своєму загалі мова виконує цілий ряд функцій, з-поміж яких здебільшого основними вва¬жають: 1) комунікативну, 2) мисленнєву.
Треба додати, що деякі форми оформлення документів треба удосконалювати, брати зразки кращих розробок і пропозицій у вітчизняних та закордонних фахівців, та ін..

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу