*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Конституційні гарантії прав і свобод

курсовые работы, государство и право

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 394

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
План
Вступ
І. Загальна характеристика конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.
1.1. Поняття конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.
1.2. Становлення і розвиток гарантій прав і свобод особи в конституційних актах України.
Висновок до Розділу І
ІІ. Система конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2.1. Загальні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.
2.2. Юридичні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Висновок до розділу ІІ
ІІІ. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод особи – основна гарантія їх забезпечення.
Висновок до Розділу ІІІ
Висновок
Список використаної літератури
Вступ

Поняття особи пов’язується з юридичним образом людини. Суб’єктом конституційних прав і свобод є сама людина. Вона є єдиною соціальною цінністю в суспільстві. Визначається це самою приналежністю її до людського роду. Якщо поняття «людини» має здебільшого біологічний зміст і торкається кожного індивіда людського роду, то поняття «особа» переважно пов’язане з загальнолюдськими соціальними цінностями. Особа в суспільстві і державі може виступати і в якості громадянина цієї держави, особи без громадянства, іноземця, адже на людину з моменту її народження розповсюджується юрисдикція держави приналежності і вона стає суб’єктом права певної країни.
Як суб’єкт національного права людина має волю та займає певне соціальне і правове становище в суспільстві. ЇЇ соціальне становище визначається соціальним статусом, тобто всією сукупністю економічних, політичних, моральних, культурних, матеріальних, духовних та інших цінностей, принципів, норм та ідеалів суспільного життя. Людина ж, об’єднуючись і інтегруючись з собі подібними у різні соціальні спільноти та організації, потребує певного нормативного регулювання її поведінки. Таке регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм поведінки. Ті ж суспільні відносини, які потребують загальнообов’язкового дотримання, регулюються правовими нормами, що складають основу системи соціальних норм і характеризують правове становище людини в суспільстві. Людина, як суб’єкт правого статусу може виступати у якості іноземця, особи без громадянства, громадянина України. Отже, можна зробити висновок, що поняття «особа», на нашу думку, охоплює поняття «людина – біосоціальна істота» зміст якого розкривається здебільшого через біологічні категорії, та понять «громадянин», «іноземець», «особа без громадянства» зміст яких пов’язаний з певним правовим статусом, якого людина набуває в межах території певної держави, будучи суб’єктом правовідносин.
Правовий статус людини характеризується як юридично закріплене становище особистості в...
Висновок
В кінці нашої роботи ми б хотіли акцентувати увагу на необхідності оновлення Конституції України, що нині визнається більшістю дер¬жавних і громадських діячів, політологів та юристів. Щоправда, при цьому декотрі з них не поширюють це визнання на кон¬ституційне регулювання проблематики прав, свобод і обов'язків людини та гро¬мадянина, стверджуючи, що воно в основному відповідає міжнарод¬ним стандартам, тому не потребує змін.
Проте погодитися з такими твер¬дженнями навряд чи можливо. Адже, як вказували ми у ІІІ розділі нашого дослідження, стан дотримання в Україні осно¬воположних прав людини та конститу¬ційних прав громадянина, особливо прав економічних і соціальних, за виснов¬ками міжнародних організацій не є задовіль¬ним. Тому, обговорюючи шляхи поліп¬шення такого стану, не можна заперечу¬вати, що одним з них може бути й удос¬коналення саме конституційних засобів забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
Підтримуємо погляди юристів-теоретиків, які пропонують розширити саму назву розділу II Конституції України та¬ким чином: «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина їх гарантії» та закріпити у Конституції принципово важливого положення про неприпустимість зловживання правами і свободами.
Що стосується напрямків вдосконалення, то по-перше, варто погодитися з тим, що слід зазначити гарантії у тих статтях Конститу¬ції, де взагалі про них поки що не зга¬дуються. Ідеться, скажімо, про вказівку на позитивні обов'язки держави стосовно забезпечення здійснення тих чи інших прав. Так, ст. 48, де закріплено право людини на гідний життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, належало би доповни¬ти частиною, в якій вказувалися на ті заходи, які зобов’язана здійснювати дер¬жава для забез¬печення цього права, зокрема, наприклад через закріплення у статті положення: «… шляхом встановлення мінімального розміру заробітної плати, пенсії чи допомоги, не нижчого від про¬житкового мінімуму, визначеного зако¬ном».
По-друге, видається необхідним роз¬ширити коло...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу