*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття і класифікація систем

курсовые работы, Философия

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 480

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………..3
1. Ознаки і принципи визначення системи……………………………….5
2. Класифікація систем……………………………………………………7
3. Методологічні основи системного дослідження…………….………15
Висновок…………………………………………………………………..23
Список використаної літератури..………………………………………..25
Системний підхід один із головних напрямків методології спеціального наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання якого полягають у дослідженнях певних об’єктів як складних систем. Системний підхід сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення.
Методологічна специфіка системного підходу полягає в тому, що метою дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного об’єкта з певних складових. При цьому особлива увага звертається на різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи, на процес (процедуру) об’єднання основних понять у єдину теоретичну картину, що дає змогу виявити сутність цілісності системи.
Такий підхід має історичне підґрунтя. Так, до середини XIX ст. пізнавальні уявлення про цілісність системи розвивалися на рівні конкретних предметів, при цьому взаємозв’язок та єдність частин були очевидними як за зовнішніми ознаками, так і за властивостями. Спроби пояснення сутності якогось явища (в ширшому плані) мали механістичний, натурфілософський, метафізичний характер. Водночас розвивалися ідеалістичні погляди на природу цілісності системи, починаючи від простих об’єктів і закінчуючи складними.
На початку XX ст. наука піднялася на якісно новий щабель розвитку. Головним її надбанням стала проблема структурної організації та забезпечення функціонування складних системних об’єктів, тому в сучасній науці формуються та широко використовуються категорії системності. У результаті такого прогресу в процесах наукових досліджень центральне місце займає системний підхід.
Необхідність вирішення наукових і практичних завдань нового типу поєднується з розвитком загальнонаукових і конкретно-наукових (спеціальних) теорій і гіпотез. У процесі їх побудови відобразилися принципи та положення системного підходу. Так, В.І. Вернадський (1863-1945) розвинув у 1930-і роки концепцію про біосферу, в основу якої був покладений новий тип...
1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
3. Бор Н. Основы экономических исследований: Логика. Методология. Организация. Методика. – М.: Знание, 1998. – 345 с.
4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: С. В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
6. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навч. посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 424 с.
7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
8 Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — К.: 2000. — 114 с.
9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. – К., 2003. . 116 с.
10. Рузавин Г. И. Логика и методология научного поиска. – М.: Наука, 1996. – 278 с.
11. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження. – К., 2000.
12. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. – М.: Экономика, 1975.
13. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисциплін. – К.: КНЕУ, 2003. – 154 с.
15. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу