*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Професійні отруєння

курсовые работы, бжд

Объем работы: 113 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 672

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
ПРОФЕСІЙНІ ОТРУЄННЯ 5
1. Професійні отруєння з переважним ураженням нервової системи 5
1.1.Отруєння ртуттю та її неорганічними сполуками 6
1.2.Отруєння марганцем та його сполуками 12
1.3.Отруєння тетраетил свинцем 17
1.4.Отруєння сірководнем 20
2. Професійні отруєння з переважним ураженням системи крові 24
2.1.Професійні отруєння ароматичними вуглеводнями 25
2.2.Професійні отруєння свинцем та його неорганічними
сполуками 33
2.3.Отруєння оксидом вуглецю 47
2.4.Гемолітичні отрути 54
3. Професійні інтоксикації з переважним ураженням
гепатобіліарної системи 58
4. Професійні отруєння з переважним ураженням нирок та
сечових шляхів 67
4.1.Отруєння миш'яковистим воднем 74
5. Професійні отруєння сільськогосподарськими пестицидами і
мінеральними добривами 76
5.1.Загальноклінічні синдроми інтоксикації пестицидами 79
5.2.Особливості клінічного перебігу отруєнь в залежності від
хімічного складу пестицидів...
Нейроінтоксикації, або нейротоксикози - це група професійних за-хворювань, обумовлених токсичною дією хімічних факторів промис¬лового середовища, внаслідок чого виникають порушення біохімічних процесів і фізіологічних функцій організму.
До промислових отрут, які переважно уражають нервову систему, відносять металеву ртуть, марганець, сполуки миш'яку, сірковуглець, тетраетилсвинець та інші.
Експериментальними дослідженнями доведено, що в основі пато-генезу нейротоксикозів лежить злам захисних бар'єрів клітин і проник-нення отрути безпосередньо в клітини нервової системи.
Глибокі функціональні і органічні зміни в нервовій системі, які відбу-ваються при дії отрути, є причиною порушень функцій гомео¬статичного регулювання, що проявляється неузгодженням і нестійкістю психовегетативних, нейрогуморальних та інших фізіолого-біохімічних реакцій. Це є однією з основних патогенетичних ланок формування різних стадій хронічної інтоксикації нейротропними отрутами.
Важливу роль в патогенезі хронічних нейротоксикозів відіграють по-рушення нейрогуморальної регуляції, яка відбувається при участі ка-техоламінів, ацетилхоліну, гістаміну, серотоніну, брадикініну та інших біологічно активних речовин з включенням системи гіпоталамус - гі¬пофіз - кора наднирників.
При патоморфологічному дослідженні тканин нервової системи експериментальних тварин з гострим і хронічним отруєнням нейро-тропними отрутами знаходять глибокі зміни в судинах, клітинах, нер¬вових волокнах і глії. Так, в нервових клітинах головного і спинного мозку мають місце ознаки каламутного набухання, зморщення, гіперхроматозу, жирової інфільтрації, вакуолізації тощо.
1.1.Отруєння ртуттю та її неорганічними сполуками

Ртуть - рідкий метал сірого кольору, може випаровуватися при ну-льовій температурі, температура кипіння 357 °С, плавлення 389 °С. Ви-плавляють ртуть з руди кіновару. її пари в 7 разів важчі за повітря. Хро-нічні отруєння частіше виникають при контакті з парами металевої рту¬ті на ртутних копальнях і...
Тема курсової роботи «Професійні отруєння» з дисципліни «Охорона праці».
Характерною ознакою сучасної промисловості і сільського госпо-дарства є високий ступінь хімізації. Токсичними властивостями наді¬лені такі речовини, як вихідні, проміжні і кінцеві продукти хімічної промисловості, різноманітні розчинники, лаки, фарби, сільськогоспо-дарські отрутохімікати.
В залежності від ступеня токсичності речовин встановлюються гранично допустимі концентрації їх в робочому середовищі. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, допустимим рівнем є кількісний гігієнічний стандарт на рівень, що розглядається як безпечний і виражається у вигляді концентрації за певний середній відрізок часу. У відповідності з ГОСТ 12. 1. 005-88 "ССБТ. Общие са¬нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" гранично допустимими концентраціями (ГДК) шкідливих речовин у повітрі ро¬бочої зони прийнято вважати такі концентрації, які при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин або при іншій тривалості, але не більше 41 години на тиждень, протягом усього робочого часу не можуть спричиняти захворювань або відхилень у стані здоров'я, що виявляються сучасними методами досліджень в процесі трудової ді¬яльності або у віддалені строки життя нинішнього і наступного поко¬лінь."
Основними шляхами проникнення отрути в організм є органи ди-хання і шкіра, рідше шлунково-кишковий тракт.
Токсичні речовини, які добре розчиняються в жирах і ліпідах, лег¬ко проходять через шкірні покриви. Це стосується перш за все таких речовин, як органічні розчинники, ефіри аміно- і нітросполук арома¬тичного ряду, тетраетилсвинець, хлор- і фосфорорганічні отрутохімі¬кати тощо. Розподіл шкідливих речовин в організмі залежить від їх фізичних і хімічних характеристик, зокрема здатності розбавлятися в біологічному середовищі і проникати через біологічні бар'єри, близь¬кістю хімічної структури отрути і біологічних речовин, які знаходяться в тому чи іншому органі, а також можливістю...
В процесі виконання курсової роботи були розглянуті різноманітні форми професійних отруєнь, а саме:
- професійні отруєння з переважним ураженням нервової системи;
- професійні отруєння з переважним ураженням системи крові;
- професійні інтоксикації з переважним ураженням гепатобіліарної системи;
- професійні отруєння з переважним ураженням нирок та сечових шляхів;
- професійні отруєння сільськогосподарськими пестицидами і мінеральними добривами.
Були розглянуті методи діагностики перерахованих захворювань, Їх профілактики та попереднього лікування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу