*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Американський неолібералізм. Монетаризм

рефераты, политология

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 384

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………… 3
Американський неолібералізм. Монетаризм ………………………5
1.Мілтон Фрідмен ……………………………………………………5
2.Метод теоретичних досліджень …………………………………..7
3.Економічні ідеї М. Фрідмена …………………………………….. 9
4.Інфляція ……………………………………………………………11
5.Кількісна теорія грошей ………………………………………….12
6.Ставка процента …………………………………………………..13
7.Проблема зайнятості ……………………………………………...15
8.Рівень заробітної плати …………………………………………..17
9.Фінансова політика ……………………………………………….18
10.Принципи самозабезпечення валют¬ної рівноваги …………….21
11.Теорія паритету купівельної спроможності валют ……………23
12.Економічна модель капіталістичного суспільства ……………24
Висновок …………………………………………………………… 25
Література …………………………………………………………. 26
Згодом Мілтон Фрідмен переходить до Колумбійського універ-ситету, де має змогу отримувати стипендію. Тут він співпрацює з автором теорії ділових циклів Мітчеллом. 1937 р. під керівництвом Кузнєца бере участь у розробці наукового проекту Національного бюро економічних досліджень. Під час війни працював у державно¬му казначействі, потім у відділі військових досліджень Колумбійсь¬кого університету. 1946 р. захистив докторську дисертацію з проб¬лем філософії.
3 1948 p. М. Фрідмен працює в Чиказькому університеті, де за-ймається методологічними проблемами суспільних наук, проблема¬ми правових відносин (захистив докторську дисертацію), грошей і ціноутворення. Він був президентом Американської економічної асоціації, радником президента з економічних питань, членом ред¬колегій багатьох економічних видань.
Йому належить понад 250 праць, серед них 27 книжок. Основ¬ні — «Нариси позитивної теорії» (1953 р.), «Кількісна теорія грошей» (1956 р.), «Теорія функції споживання» (1957 р.), «Програма монетарної стабілізації» (1959 р.), «Теоретичні основи аналізу кредитно-грошової системи» (1970 р.), «Гроші й економічний розвиток» (1973 р.), «Безробіття проти інфляції? Оцінка кривої Філліпса» (1975 р.), «Теорія цін» (1978 р.), «Монетарна історія США, 1867—1960» (1981 р.) (у співавторс¬тві), «Нариси позитивної економіки» (1975 р.) , «Вільні вибирати» (1980 р.), «Особистий погляд» (1981 р.). Саме в цих працях сформульо¬вано основні теоретичні положення монетаризму.
Фрідмен брав участь у розробці програми Республіканської партії, був автором та ведучим популярної телепрограми «Свобода вибору».
Його широкому кругозору, надзвичайному інтелекту завдячує своїм відродженням неокласичний напрямок в економічній теорії.
Шлях Мілтона Фрідмена від академічного вченого до засновника чиказької монетаристської школи, лауреата Нобелівської премії 1976 p., був зв'язаний із розробкою теорії капіталізму як саморегу¬лювальної системи, з формулюванням монетаристської доктрини, котру було визнано...
Тема реферату «Американський неолібералізм. Монетаризм» з дисципліни «Політична економія».
Кейнсіанський варіант управління економікою методом грошової емісії та бюджет¬ного дефіциту хоч і сприяв швидкому економічному зростанню, але не міг забезпечити безкризового розвитку, повної зайнятості, подо¬лання інфляції. Задовго до початку 70-х pp., коли світ зазнав черго¬вої глобальної кризи, представники неокласичної школи прогнозу¬вали її. Вони доводили, що «Велика депресія» 1929—1933 pp. була не результатом вільного підприємництва, як стверджував Кейнс, а наслідком провалів у тій сфері діяльності, за яку були відповідальні уряди: грошова політика (емісія грошей) та надмірні державні ви¬трати, що призвели до розладу фінансової системи, до кризи, інфля¬ції і безробіття.
На підставі свого переконання, що цикли мають грошовий хара¬ктер, неокласики пропонували обмежити державне регулювання економіки контролюванням грошової маси, емісії грошей, кілько¬сті грошей, що перебувають в обігу і в запасах, а також забезпечити збалансування державного бюджету та встановити високий бан¬ківський процент. На думку представників неоліберальної опозиції кейнсіанству, контроль за грошовою масою має підпорядковуватись основному закону грошового обігу. В основі його дії лежить кількі¬сна теорія грошей, започаткована А. Смітом і остаточно сформу¬льована Д. Рікардо.
Поєднання неокласичних підходів і монетарної концепції держа¬вного регулювання характеризувало особливий напрям неолібе¬ральної школи, що згодом отримав назву монетаризму.
Значний вплив на формування монетаризму справили теорії аме-риканських економістів 20—40-х pp. Г. Саймонса, І. Фішера, Ф. Найта. Та особливого поширення монетаризм як варіант нео¬лібералізму набув у США наприкінці 40-х—початку 50-х pp. Він став реакцією на тривале ігнорування економічною наукою грошо¬вих факторів і їхнього впливу на розвиток інфляційних процесів.
Цей період характеризувався виникненням низки монетарних те¬орій, що пояснювали природу...
Таким чином, монетаризм, продовжуючи традиції класичного ринкового лібералізму, відкинув гасла соціальної справедливості, у тім числі й підтримки повної зайнятості, як такі, що не можуть бути проблемою держави, оскільки їхня реалізація зв'язана з дестабілізацією економічних процесів. Натомість заходи щодо жорсткої грошової і стабільної фіскальної політики, підтримки бюджетної рівноваги та забезпечення законності і порядку моне¬таризм визнав важливими умовами функціонування вільної ринко¬вої економіки.
На засадах монетаризму виникла низка нових доктрин та шкіл, що дотримуються ліберальних поглядів, розвивають їх та пристосо¬вують до сучасних вимог.
Монетаристська теоретична конструкція знайшла відображення в теоріях нового напрямку сучасної економічної думки — «раціо¬нальних очікувань» та «економіки пропозиції».

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу