*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління розвитком кадрового потенціалу підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 145 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 636

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 7
1 Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства 10
1.1 Визначення персонального потенціалу робітника і кадрового потенціалу підприємства
10
1.2 Структура персоналу 15
1.3 Аудит персоналу. Методологічний інструментарій проведення оцінки кадрового потенціалу
17
2 Комплексне управлінське дослідження ТОВ «ЛЕО» 33
2.1 Характеристика ТОВ «ЛЕО» 33
2.1.1 Юридично-правова форма власності, організація системи управління, показники керування
33
2.1.2 Маркетингова політика ТОВ «ЛЕО» 42
2.1.2.1 Маркетингове середовище ТОВ «ЛЕО». Дослідження ринку організації
42
2.1.2.2 Оцінка існуючих маркетингових позицій 48
2.1.3 Господарські результати діяльності ТОВ «ЛЕО» 52
2.1.3.1 Динаміка виробництва та реалізації продукції 52
2.1.2.2 Асортимент та структура продукції 57
2.1.3.3 Ефективність використання основних фондів 60
2.1.3.4 Загальна сума витрат на виробництво продукції 65
2.1.3.5 Забезпеченість матеріальними ресурсами 67
2.1.3.6 Прибуток та рентабельність ТОВ «ЛЕО» 69
2.1.3.7 Аналіз оборотних коштів ТОВ «ЛЕО» 73
2.1.4 Аналіз ділової активності ТОВ «ЛЕО» 77
2.1.5 Виробничий менеджмент 80
2.2 Управління розвитком кадрового потенціалу організації 90
2.2.1 Аналіз трудових ресурсів ТОВ «ЛЕО», який проводиться на підприємстві
90
2.2.1.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 90
2.2.1.2 Соціальний захист членів трудового колективу ТОВ «ЛЕО» 94
2.2.1.3 Аналіз використання фонду робочого часу 95
2.1.2.4 Використання фонду заробітної плати 99
2.1.2.5 Ефективність використання трудових ресурсів 103
2.2 Оцінка кадрового потенціалу ТОВ «ЛЕО» 104
3 Рекомендації та пропозиції 109
3.1 Упровадження системи атестації кадрів 109
3.2 Оптимізація чисельності персоналу ТОВ «ЛЕО» 115
3.3 Розробка системи закріплення фахівців на робочих місцях 117
3.4 Системний підхід до формування кадрового резерву ТОВ «ЛЕО» 119
3.5 Автоматизація інформаційно-управляючої системи 126
3.6 Розрахунок ефективності впроваджених...
РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить: 145 сторінок, 48 таблиць, 52 формули, 32 літературних джерела, 9 додатків.
Об’єкт дослідження – кадровий потенціал ТОВ «ЛЕО».
Мета роботи - на основі аналізу й узагальнення теоретичних і практичних питань кадрового забезпечення підприємства розробити пропозиції щодо підвищення кадрового потенціалу ТОВ «ЛЕО».
Методи дослідження: системний підхід, традиційні методи статистичної обробки інформації, методи економічного та фінансового аналізу. Кадровий потенціал ТОВ «ЛЕО» оцінювався за допомогою графічного методу на основі поєднання якісних та кількісних характеристик персоналу в єдиний показник.
ПОТЕНЦІАЛ, КАДРОВИЙ ЦИКЛ, СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ, АУДИТ ПЕРСОНАЛУ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наші люди – це наше найбільше багатство. Якісний менеджмент персоналу сприяє формуванню стійких конкурентних переваг. Численні дослідження підтвердили, що люди котрі працюють в організації, можуть в значній мірі підвищити її конкурентоздатність. Однак слідує зауважити, що для цього необхідно принципово змінити спосіб мислення управлінського персоналу, його відношення до робочої сили організації, його погляди на взаємовідносини в колективі. Менеджери повинні навчитися працювати з людьми та відноситися до них як до партнерів, а не розглядати їх як одну з витратних статей компанії, яку можна мінімізувати чи зовсім її виключити. Саме так працюють менеджери в багатьох успішних компаніях США. Ефективне управління кадровим потенціалом важливо вже саме по собі і є часткою організаційної стратегії організації воно суттєво впливає на рівень продуктивності організації.
Проблемами підвищення ефективності управління кадровим потенціалом займалося багато вчених А.Файоль, Г. Емерсон, Л.Урвік, М.Вебер, Г.Форд, А.К. Гастев, П.М. Керженцев, Ф.Герцберг, Д.Макгрегор та ін. [18,29,2]. В результаті цих досліджень з’ясувалось, що ефективні методики та практика управління кадровим потенціалом дійсно сприяє підвищенню інтенсивності праці.
В той же час в існуючих наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється проблемам формування ефективної системи управління персоналом на промислових підприємствах і збереженню їх кадрового потенціалу, практиці і перспективам його розвитку, створення власної ефективної системи навчання, перепідготовці і підвищенню кваліфікації працівників підприємств, системі пошуку і відбору керівних кадрів. Кількість і якість наявних публікацій не відповідає гостроті і актуальності вирішення відповідних проблем.
Практично відсутня методологія розробки і створення ефективної системи управління професійно-кваліфікаційним розвитком кадрового потенціалу промислових підприємств.
Проблема управління персоналом промислових підприємств належить до найважливіших...


Визначальним чинником, що впливає на конкурентоспроможність, економічне зростання і ефективність виробництва, є наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професіонально вирішувати поставлені виробничі задачі. Для ефективного управління персоналом в бізнесі підприємство потребує цілісної системи роботи з кадрами, що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар'єри.
Робота з персоналом – це не тільки прийом-звільнення і статистика. Це постійна, повсякденна турбота про формування злагодженого, працездатного колективу, про те, щоб кожен його працівник, кожен підрозділ трудилися в повну міру своїх знань, сил, здібностей, з любов'ю до справи, постійно удосконалюючи свою професійну майстерність. Робота з кадрами планується так, щоб поступово добиватися збільшення в своєму складі тих людей, хто краще володіє сучасними професійними навиками. Це турбота і відповідальність всього керівного складу установи.
В процесі виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні та практичні аспекти кадрового потенціалу на підприємстві. Практичні аспекти було проаналізовано на прикладі дослідження діяльності ТОВ «ЛЕО».
В цілому ТОВ «ЛЕО» – прибуткове і рентабельне підприємство, яке ефективно використовує трудові ресурси, основні виробничі фонди, скорочує витрати шляхом вдосконалення технологічного процесу. Для збільшення прибутків одним з важливих чинників є зниження рівня збутових втрат (дебіторської заборгованості). Для цього на підприємстві велика увага приділяється збутовим підрозділам. Розробляється і застосовується низка заходів для зниження рівня збутових втрат. До них відносяться: установка електронних лічильників електроенергії, ізолювання введень споживачів, приведення до норм внутрішньо будинкових мереж і приладів обліку в багатоповерхових будинках, відключення неплатників, згідно правилам користування електроенергією для населення. На сьогодні підприємство бере на себе всі витрати, пов'язані з виконанням цих заходів, очікуючи в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу