*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегія управління товарними запасами підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 118 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 516

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 6
1 Теоретичні та методологічні основи управління товарними
потоками ПП Головко Ю.Ю. 8
1.1 Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства 8
1.2 Показники, що характеризують стан товарних запасів
торговельного підприємства 14
1.3 Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних
запасів 18
1.4 Управління товарними запасами 24
2 Комплексна управлінська оцінка діяльності ПП Головко Ю.Ю. 36
2.1 Характеристика діяльності підприємства 36
2.1.1 Юридично-правова форма власності, організація системи
управління 36
2.1.2 Маркетингова політика підприємства 40
2.1.3 Аналіз результатів господарської діяльності 46
2.1.4 Аналіз використання ресурсів підприємства 47
2.1.5 Аналіз реалізації продукції (товарів) підприємства 58
2.1.6 Аналіз витрат за елементами 60
2.1.7 Аналіз прибутку і рівня рентабельності 62
2.1.8 Аналіз ділової активності підприємства 63
2.1.9 Менеджмент організації торгівлі та сфери послуг на
ПП „Головко Ю.Ю....
РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 118 сторінок, 20 таблиць, 6 малюнків, список літератури з 51 найменувань
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та організаційно-практичних напрямів процесу управління товарними потоками підприємства.
Метою дослідження є розробка обґрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління товарними потоками підприємства.
У процесі виконання дипломної роботи використані: методи й прийоми фінансового та економічного аналізу і метод порівняння; метод середніх, відносних величин; індексний прийом; факторний аналіз; економіко-математичні методи; фінансового стану та інші методи проведення економічних досліджень.
ТОВАРНИЙ ЗАПАС, ТОВАРООБОРОТ, УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ПОТОКАМИ, НОРМУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТДля здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбувається їхнє систематичне утворення і витрачання: задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.
Необхідність утворення товарних запасів – предметів споживання – викликана наступними причинами: безперервністю процесів обертання; сезонністю виробництва і споживання; не рівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів, іншими причинами.
В розвинених країнах управління товарними запасами базується на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволяють практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп’ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня. Найбільш розповсюджені системи управління запасами, що засновані на використанні моделі EOQ, засобу червоної лінії, двохсекторного засобу. В останній час отримав розповсюдження метод управління запасами по принципу Just-In-Time. При цьому повнота і вірогідність інформаційної бази забезпечується за рахунок автоматизації обліку і використання міжнародної системи кодування товарів.
Загальний принцип, на якому засновані всі системи управління запасами – це взаємозв’язок вхідних і вихідних параметрів. Такі системи створюються для найбільш ефективного рішення наступнихпроблем:
- реальної оцінки поточного стану запасів;
- встановлення необхідних термінів розміщення замовлень;
- визначення доцільного обсягу партії товарів, що замовляється;
- визначення...


За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
1 товарний запас являє собою масу товарів, призначену для наступного продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача;
2 до показників стану товарних запасів відносять абсолютні (натуральні і вартісні в поточних цінах та порівняльних цінах) й відносні (період обертання в днях обороту, швидкість обертання в кількості оборотів, рівень товарних запасів – відсотків до обороту);
3 до факторів, що визначають розмір товарних запасів, відносять зовнішні (кон’юнктура споживчого ринку, ритмічність виробництва окремих товарів, стан конкуренції на ринку товарних ресурсів, рівень інфляційних очікувань тощо) і внутрішні (обсяг товарообороту, організація та частота завозу товарів, стан складського господарства, фінансовий стан підприємства тощо).
Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП Головко показав, що за звітний період обсяг реалізації товарів складав 4925,0 тис. грн, що на 1315,5 тис. грн. більше від попереднього року, або 36,4%; сума валового прибутку зменшилась на 73,7% і склала 681,2 тис. грн. проти 754,9 тис. грн. від попереднього періоду.
При незмінній чисельності фонд оплати праці збільшився на 601,6 тис. грн. за рахунок підвищення заробітної плати працівників.
На 1 грн. заробітної плати припадає 2,44 тис. грн. реалізованої продукції в звітному періоді, що менше на 0,11 тис. грн. від попереднього року.
Середньорічний виробіток одного працюючого за аналізований період збільшився на 65,77 грн. і склав 246,25 грн./грн.
На кінець звітного року зросла вартість основних засобів на 97,0 тис. грн. і склала 442,3 тис. грн.
Найбільшу частку в загальній вартості основних фондів займають будинки та споруди (37,9%), транспортні засоби (36,5%), машини й устаткування (20,6%).
Показник, що характеризує ефективність використання основних засобів, фондовіддача, в звітному періоді склала 11,13 грн./грн., що є позитивним моментом в діяльності підприємства.
В...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу