*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Антикризове управління підприємством

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 521

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП
1 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ АНТИКРИЗОВОЇ
ПОЛІТИКИ 8 1.1Поняття, види та процедури банкрутства 8 1.2 Сутність та принципи політики антикризового управління підприємством 14
1.3 Основні етапи антикризової політики 19
1.4 Обґрунтування методики дослідження 25
2 КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 33
2.1 Характеристика підприємства 33
2.2 Динаміка виробництва та реалізації продукції, асортимент та структура
продукції 35
2.3 Юридично правова форма власності, система управління, показники
керування 40
2.4 Організаційна структура та аналіз ї ефективності 43
2.5 Маркетингова політика підприємства 48
2.6 Рентабельність, основні фонди, трудові ресурси 52
2.7 Ділова активність 56
2.8 Виробничий менеджмент 60
3 РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 62
3.1 Система механізмів стабілізації підприємства при загрозі банкрутства 62
3.2...
РЕФЕРАТ

Дипломний проект: 104 сторінки, 7 рисунків, 17 таблиць, 8 формул, 5 додатків, 36 джерел.
Дослідження проводилися на базі Закритого Акціонерного Товариства «Маш¬інвест».
Ціль роботи – проведення комплексу заходів по прогнозуванню банкрутства та розробка антикризової політики підприємства.
В роботі визначена концепція вдосконалення механізму антикризового управ¬ління підприємством . Розвинена система розробки та відбору варіантів реструкту¬ризації, антикризової політики. Розглянуто питання формування лізингових угод у процесі реалізації інвестиційної політики, вибору засобів запобігання дебіторсь¬кій заборгованості та її стягнення. Запропоновано методичні підходи та практичні рекомендації щодо виживання підприємства, стабілізації та виходу з кризи, визна¬чення стратегії подальшого розвитку з метою ефективного функціонування.
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, БАНКРУТСТВО, САНАЦІЯ, НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ, КРИЗА.


ВСТУП

Практичні результати проведених в Україні економічних змін не призвели до створення сучасного ринку і тому не дозволяють говорити про завершення реформ. Основний висновок, до якого приводить десятирічний досвід реформування, міститься в тому, що лише зміна форми власності на кошти виробництва не приводить до росту ефективності діяльності підприємств.
Три хвилі приватизації зруйнували реальний сектор економіки, поставили на грань банкрутства багато підприємств. Систему нормальних грошових розрахунків замінив бартер та різ¬ного роду грошові сурогати. Заміст очікуваного росту ефективності отримали спад виробництва, зни¬ження рентабельності та продуктивності праці. Результатом другої хвилі – залого¬вої приватизації – явилася передача державою, великого фінансового капіталу екс¬портно – орієнтованих підприємств в паливно – енергетичному секторі, металургії, хімії. Третя хвиля – приватизація боргів – розгорнулася у вигляді масо¬вих банкрутств потенційно ефективних підприємств, які не вдалося за тими чи іншими причинами приватизувати у попередні роки.
Сучасний стан більшості господарчих об’єктів такий, що першочерговими тактичними задачами для них являється реактивна форма управління та недопущення банкрутства. Подібний підхід дозволяє досягнути стійкої роботи підприємства у довгостроковій перспективі. Тому велике значення у сьогоднішніх умовах набуває формування ефективного механізму управління підприємствами, заснованого на аналізі фінансово – економічного стану, з обліком постановки стратегічних цілей діяльності, адекватних ринковим умовам та пошуку шляхів їх досягнення. Даний підхід невід’ємно пов’язаний з антикризовим управлінням. Метою даної роботи являється проведення комплексу заходів по прогнозуванню банкрутства та розробка антикризової політики підприємства.
Актуальність роботи полягає у визначенні та розробці системи методів попередньої діагностики фінансової дестабілізації і «включення» механізмів, які б забезпечували вихід підприємства на...
ВИСНОВКИ

Отримані дослідження і існуюча практика діяльності підприємств свідчать про те, що на сьогодні механізми відстежування кризових явищ і проведення антикризових заходів в Україні ще не відпрацьовані. Незважаючи на те, що 42,4% українських промислових підприємств за результатами діяльності збиткові [5] і за всіма показниками є неспроможними, офіційно банкрутами визнано лише мінімальна їх кількість. Це дуже ускладнює статистичний аналіз підприємств-банкрутів і тих, які знаходяться в умовах загрози банкрутства, оскільки інформації явно недостатньо, а можливість використання відомих із закордонної практики антикризових заходів суттєво обмежується.
Для прийняття антикризових заходів необхідно постійно володіти інформацією про економічний стан підприємства, яку надають моніторингові спостереження. Оскільки кризові ситуації можуть виникнути на будь-якому етапі життєвого циклу підприємства, статистична та бухгалтерська інформації дещо запізнюються щодо надання відповідного інформаційного сигналу. Тому ми вважаємо, що в умовах сучасної виробничо-господарської динаміки взагалі і особливо для діагностування економічного стану кожного підприємства досить корисними можуть бути моніторингові дослідження, використання фактологічного аналізу, вибіркових оцінок.
У дипломній роботі здійснено теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуальної комплексної науково-прикладної проблеми створення і удосконалення цілісного організаційно-економічного механізму антикризового управління промисловим підприємством на підставі розробки концепції системно-цільового підходу до реалізації цієї важливої в умовах формування змішаної економіки задачі.
Основні висновки, які виникли з дослідження і узагальнення отриманих результатів, зводяться до такого.
1 Визначено функціонуючий механізм антикризового управління підприємством як підсистему господарського механізму, що включає широкий спектр відносин управління і планування, але має...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу