*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

удосконалення управлінської діяльності торговельного підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 372

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 6
1 Дослідження теоретичних аспектів проблеми управлінської оцінки
діяльності торговельного підприємства 8
1.1 Особливості діяльності підприємства в умовах ринку 8
1.2 Складові комплексної управлінської оцінки 12
1.3 Обґрунтування методики комплексної управлінської оцінки
результатів торговельної діяльності підприємства 15
2 Комплексна управлінська оцінка діяльності ПП Головко 27
2.1 Характеристика діяльності підприємства 27
2.1.1 Юридично правова форма власності, організація системи
управління 27
2.1.2 Організаційна структура керування та аналіз її ефективності 30
2.1.3 Маркетингова політика підприємства 32
2.1.4 Аналіз результатів господарської діяльності 37
2.1.5 Аналіз використання ресурсів підприємства 38
2.1.6 Аналіз реалізації продукції (товарів) підприємства 49
2.1.7 Аналіз витрат по елементах 50
2.1.8 Прибуток та рентабельність 53
2.1.9 Аналіз фінансового стану підприємства та ділової активності 54
2.1.10 Менеджмент торгівлі та сфери послуг 62
2.1.10.1 Організація реклами та інформації на оптовій базі ПП Головко 62
2.1.10.2 Аналіз багатоканальної системи масового обслуговування з...
РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 98 сторінок, 26 таблиць, 4 малюнків, 44 джерела.
Об’єктом дослідження виступає ПП Головко Ю.Ю.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та організаційно-практичних напрямів управлінської оцінки ефективності роботи торговельного підприємства.
Метою дослідження є розробка обґрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управлінської оцінки ефективності роботи торговельного підприємства.
У процесі виконання дипломної роботи використані: методи й прийоми фінансового та економічного аналізу, метод порівняння; метод середніх, відносних величин; індексний прийом; факторний аналіз; економіко-математичні методи; фінансового стану та інші методи проведення економічних досліджень.

УПРАВЛІНСЬКА ОЦІНКА, АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ПЛАНУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ВСТУП

Зростання ролі управління в умовах ринкової економіки в результаті одержання організацією економічної свободи й повної відповідальності за свої результати веде до залучення в сферу керування додаткових ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних). Для власника підприємства важливо не тільки витрати ресурсів на керування, але й те, наскільки керування дає стратегічні переваги підприємству на ринку, підсилює його конкурентоздатність, підтримує суспільну значимість підприємства. В умовах конкуренції керівники повинні піклуватися про продуктивність й ефективність.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою вивчаються тенденції розвитку, глибоко й системно досліджуються фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, виробляється економічна стратегія його розвитку.
Тому актуальність роботи полягає в тому, що в ринкових умовах господарювання підвищується роль системного аналізу ефективності роботи торговельних підприємств. В цілях підвищення ефективності управлінської оцінки роботи підприємства доцільно проводити оцінку ефективності з визначенням впливу факторів інтенсифікації на результати діяльності підприємства й побудови інтегрального показника всебічної інтенсифікації діяльності підприємства.
Новизна методики комплексної управлінської оцінки ефективності роботи торговельного підприємства полягає в:
- визначенні динаміки якісних показників використання ресурсів;
- співвідношенні приросту ресурсів в розрахунку на 1% приросту товарообороту;
- визначенні частки впливу інтенсивних факторів на приріст обсягу товарообороту;
- визначенні інтегрального показника, який характеризує ефективність використання сукупних ресурсів: обігових фондів, персоналу підприємства і основних фондів.
Метою...
ВИСНОВОК

За результатами проведеного комплексного аналізу діяльності підприємства можна зробити наступні висновки:
1 у ринкових умовах діяльність підприємства, що працює на принципах комерційного розрахунку, спрямована на задоволення суспільних потреб споживачів товарів;
2 комплексна управлінська оцінка являє собою узагальнюючий висновок про результати діяльності підприємства на основі якісного й кількісного аналізу господарських процесів, відбиваних системою показників;
3 для одержання узагальнюючих комплексних оцінок застосовуються різні методи, відомості різних показників у єдиний інтегральний показник: метод суми місць, метод відстаней, метод рейтингової оцінки фінансового стану й ділової активності.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства показав, що за аналізований період обсяг реалізованих товарів склав 4925,0 тис. грн. проти 3609,5 тис. грн. в попередньому періоі. Фінансовий результат від звичайної діяльності за аналізований період зменшився на 171,6 тис. грн.
Підприємство забезпечено трудовими ресурсами в повному обсязі. Робітники складають 50% від всієї чисельності працюючих підприємства. Аналіз руху трудових ресурсів ПП Головко виявив незмінність середньооблікової чисельності штатних працівників.
За рахунок підвищення заробітної плати у звітному періоді збільшився фонд оплати праці на 42,4%.
За аналізований період в динаміці зросла продуктивність праці на 36,4%.
Відповідно до специфіки діяльності підприємства найбільшу частку у вартості основних фондів займають будинки, споруди (37,9%) та транспортні засоби (36,5%). Покращилась ефективність використання основних засобів.
За звітний період витрати підприємства збільшились на 1889,6 тис. грн. і склали 4457,0 тис. грн.
В динаміці за аналізований період значно зменшилась величина чистого прибутку – на 171,6 тис. грн. або 71,0%, відповідно спостерігається і зменшення рентабельності реалізованої продукції – 1,4% проти 6,7% в попередньому році.
Розраховані показники ліквідності...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу