*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Анализ формирования и использования капитальных вложений на предприятии

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 377

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи і методологічні засади аналізу формування і використання капітальних вкладень на підприємстві.
1.1. Сутність, види та джерела формування капітальних вкладень на підприємстві.
1.2. Методика аналізу і оцінки формування і використання капітальних вкладень на підприємстві.
1.3 Показники, що характеризують ефективність використання капітальних вкладень на підприємстві.
Розділ 2 Аналіз і оцінка формування і використання капітальних вкладень на підприємстві ВП "Ременерго".
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2. Аналіз джерел формування капітальних вкладень.
2.3. Аналіз ефективності використання капітальних вкладень.
2.4. Основні напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень на підприємстві.

Висновки і пропозиції

Література
Капітальні вкладення - це витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних засобів і на створення нових.
Досить часто термін "інвестиції" ототожнюєшся з терміном "капітальні вкладення". При цьому термін "інвестиції" розгля¬дається як вкладення коштів у відтворення основних засобів (будівель, устаткування, транспортних засобів тощо). Але водно¬час інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні активи, і в різно¬манітні фінансові інструменти (акції, облігації, тощо), і в окремі ви¬ди нематеріальних активів (придбання патентів, ліцензій, "ноу-хау" тощо). Отже, капітальні вкладення є вужчим поняттям і можуть розглядатися лише як одна з форм інвестицій, але не як їх аналог. Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що в сучасній літературі цей термін трактується неоднозначно – або широко, або вузько - залежно від мети дослідження.
Най типовішою є думка, згідно з якою інвестиції - це будь-яке вкладення коштів, що може і не призводите ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку. До них часто відносять так звані "споживчі інвестиції" (купівля телевізорів, автомобілів, квартир, дач), що за своїм економічним змістом до інвестицій не належать, - засоби на придбання цих товарів витрачаються в да-ному разі на безпосереднє довгострокове споживання (якщо їхнє придбання не передбачає наступного перепродажу).
Нерідко інвестиції визначають як вкладення коштів. У су¬часних умовах інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошовій, айв інших формах рухомого і нерухомого майна, різноманітних фінансових інструментів (насамперед цінних паперів), нематеріальних активів тощо.
Існує також думка, що інвестиції – це довгострокове вкладення коштів. Безумовно, окремі форми інвестицій (передусім, капітальні вкладення) мають довгостроковий характер, проте ін¬вестиції можуть бути і короткостроковими
Вищерозглянуті положення враховані при визначенні терміну "інвестиції" в Законі...
Високий рівень ефективності виробничих інвестицій значною мірою пояснюється прогресивністю елементно-технологічної та відтворювальної їхньої структури. Що вища за величиною частка витрат на створення чи оновлення активної частини основних фондів підприємств, то більшою є віддача капітальних вкладень. Це зумовлює необхідність ретельного економічного обґрунтування частки капітальних витрат на придбання виробничо-технологічно¬го устаткування для кожного проекту (варіанта) інвестування дію¬чого або споруджуваного підприємства. Особливо активними та цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних вкладень. Практичне здійснення таких дій зв'язане з вирішенням двох головних завдань:
1) збільшення віднос¬ного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) вар¬тості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортиза¬ційного (реноваційного) фонду;
2) встановлення раціональних про¬порцій чистих капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробни¬чих потужностей підприємств.
Підвищенню ефективності капітальних вкладень сприятиме:
• оптимізація відтворювальної структури капітальних вкладень, підвищення питомої ваги капітальних витрат на технічне переозброєння діючих підприємств, їх розширення, реконструкцію;
• широке використання найновітніших досягнень у галузі техніко-технологічних і організаційних рішень, будівельних матеріалів і конструкцій;
• удосконалення організації і технології будівельно-монтажних робіт;
• підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві; концентрація капітальних вкладень на пускових об'єктах з найвищим ступенем готовності;
• підвищення якості будівництва; визначення реальної кошторисної вартості всього обсягу робіт за відповід¬ною формою відтворення основних фондів;
• істотне скорочення тривалості всіх стадій інвестиційного циклу — від проектування до освоєння введених в дію виробничих об'єктів та об'єктів соціальної...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу