*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Профілактика пенітенціарної злочинності

рефераты, криминология

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 515

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ

1. Поняття і кримінологічна характеристика злочинності у місцях позбавлення волі
2. Запобігання пенітенціарної злочинності як елементу злочинності в цілому
3. Заходи та напрями попередження злочинності у місцях позбавлення волі
4. Рівні запобігання злочинності в місцях позбавлення волі
Висновки
Використана література
Реформування кримінально-виконавчої системи України висуває вимо¬ги теоретичного і практичного визначення мети та завдань діяльності по виконанню кримінальних покарань, подальшої гуманізації кримінально-виконавчої системи, вивчення середовища засуджених з метою конструк¬тивного впливу на нього, вивчення злочинності осіб, що відбувають пока¬рання, а також заходів щодо запобігання їй.
Запобігання злочинності взагалі сьогодні набуває нового змісту у зв'язку з орієнтацією суспільства на законність як основний принцип життєдіяльнос¬ті. Ускладнення криміногенної обстановки, зростання рівня насильницьких і корисливо-насильницьких злочинів, поширення впливу кримінальної субкультури на всі сфери суспільного життя і на всі верстви населення - все це надає проблемі запобігання злочинності неабиякої актуальності.
Запобігання злочинності є не просто комплексом різноманітних захо-дів, а його можна визначити як частину соціального регулювання, що пов'язана зі впливом на злочинність з метою контролю і запобігання. Це складне по¬няття, яке відображає теорію і практику специфічної діяльності, що ставить за мету недопущення вчинення злочинів або припинення злочинної діяль¬ності на різних стадіях її розвитку. Запобігання злочинності можна уявити як систему, що припиняє зв'язки формування і функціонування криміно¬генних процесів в суспільстві; зв'язки між цими процесами і формуванням особистості; зв'язки між особистістю і ситуацією вчинення злочину.
Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі є невід'ємною складовою всієї запобіжної діяльності в рамках суспільства, частиною кримінальної політи¬ки держави. Взагалі ж воно є частиною всього комплексу заходів, що припиня¬ють розвиток і відтворення негативних явищ і процесів у суспільстві .
Органи та установи, які виконують кримінальне покарання у виді по-збавлення волі, посідають важливе місце в системі органів держави. Одним з основних завдань цих установ, поряд з виконанням покарань у виді по-збавлення волі, є запобігання...
1. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньщин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. – Харків: Право, 2003.-352 с.
2. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
3. Проблеми пенітенціарної теорії та практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішнії справ. / Редкол.: В. М. Синьов (голов. ред.) та ін. – К.: КІВС, „МП Леся”, 2002. – 467 с.
4. .Криминология: Учебник/Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, роф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1997. – 512 с
5. Криминология: Учебник. Под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. — СПб.: Санкт-Петербургский государ¬ственный университет, Питер, 2002. — 432 с. — (Серия «Учеб¬ники для вузов»).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу