*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансовий контролінг діяльності підприємст

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 458

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………3
Розділ І. Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу………………………………………………………………….5
1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу…………….…5
1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації……………………………...…..13
1.3.Методи фінансового контролінгу…………………………….16

Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут»……….23
2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут»……………………………………………………..….23
2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут»……………………………..……32

Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут»………………….39
3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства………….39
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства………………………………………………………...…..44

Висновки……………………………………………………………………48
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел…………………………………………………………...………….50
Розділ І. Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу
1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу
Контролінг — нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що ви¬никло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку, конт¬ролю й менеджменту.
Слово контролінг походить від англійського to control — контролювати, управляти, яке, у свою чергу, є похідним від французького слова, що означає "реєстр, список перевірки"'. Але за іронією долі, незважаючи на те, що най¬повніше його система уперше була описана і застосована у США, в англо¬мовних джерелах термін "контролінг" практично не використовується: у Ве¬ликобританії і США укорінився термін "управлінський облік" (managerial асcounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх посадових обо¬в'язків входить ведення управлінського обліку, там називають контролерами (controller). Власне термін "контролінг" прийнято в Німеччині, звідки він прийшов до Росії.
Щодо його змісту, то судячи з зарубіжної та вітчизняної літератури, конт¬ролінг — це поняття дуже широке і, на перший погляд, асоціюється зі словом "кон¬троль". Але контролінг не зводиться до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності підприємства, оскільки контролінг — це і сис¬тема спостереження, й вивчення поведінки економічного механізму конкретно¬го підприємства та розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить пе¬ред собою, і система, орієнтована на майбутній розвиток підприємства.
Отже, контроль переважно спрямований у минуле, на встановлення помилок і прорахунків, а контролінг — на управління майбутнім для забезпечення тривалого й успішного функціонування суб'єкта господарювання.
Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є:
 оптимізація системи управління організаційною структурою компанії;
 організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності;
 впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності;
 забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії;
 автоматизація систем обліку і управління компанією.
Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, наприклад, її реалізація дозволяє
1. керівникові підприємства:
1) реально оцінити рівень фінансової стабільності та потенціал компанії;
2) передбачити перспективи розвитку компанії та одразу прийняти стратегічно слушне рішення, що сприятиме підвищенню конкуренто здатності підприємства;
3) отримувати оперативну й достовірну інформацію про поточний стан основних показників діяльності компанії в зручному вигляді;
4) забезпечити зацікавленість не лише керівництва, а й інших співробітників у реалізації стратегічної мети та завдань компанії;
2.фінансовому директорові та головному бухгалтеру:
 здійснювати бухгалтерський, управлінський, податковий облік та оперативне планування;
 регулярно порівнювати планові показники з фактичними, оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності значних відхилень;
 формувати бухгалтерські, податкові та управлінські звіти в поточному режимі;
 моделювати різні варіанти розвитку ринку та бізнесу за принципом «Що буде, якщо…?»;
Слід зазначити, що в Україні контролінгу приділяється не досить уваги, хоча...
Контролінг — це спеціальна саморегулююча система ме¬тодів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтрим¬ку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечен¬ня, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.
Одним з важливих методів стратегічного контролінгу є аналіз сильних (Strenght) і слабких (Failure) місць, а та¬кож наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В еконо¬мічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT - analysis). Даний вид аналізу може здійс¬нюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На ос¬нові результатів аналізу ендогенного середовища розробля¬ються рекомендації щодо:
1. усунення наявних слабких місць;
2. ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).
У даній курсовій роботі було проаналізовано діяльність ТОВ «Добробут», за допомогою SWOT – аналізу виявлено його сильні та слабкі сторони, додаткові можливості та ризики.
Зазначимо у підсумку, що ТОВ «Добробут» додержується економічних нормативів та підвищує рентабельність продукції.
Запропонуємо заходи які застосовує ТОВ «Добробут» в своєї діяльності для такого досконалого фінансового стану, який ми побачили аналізуючи діяльність підприємства.
Перш за все підприємство ТОВ «Добробут» швидко реалізує всю продукцію, що застоюється на складах, якщо відбудеться введення сучасної моделі відділу маркетингу в ТОВ «Добробут» забезпечує зв’язок цього відділу з всіма іншими відділами підприємства, що забезпечує їх ефективну роботу.
Зниження собівартості продукції – дозволяє підприємству ТОВ «Добробут» бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Це відбувається за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу