*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Необхідність, зміст і роль соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійні захворювання на сучасному етапі розвитку економі

рефераты, Страхование

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 358

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………3
1. Основні принципами страхування від нещасного випад¬ку
та об’єкти страхування…………………………………………………………..4
2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань: структура, завдання
та повноваження………………………………………………………………6
3. Платники страхових внесків та порядок обчислення……………….7
4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань………..10
5. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю……………….13

Висновки………………………………………………. …………………..18
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел…19-20
Додатки…………………………………………………………………..21-22
1. Основні принципами страхування від нещасного випад¬ку та об’єкти страхування
Основними принципами страхування від нещасного випад¬ку є:
— паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
— своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
— обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які за¬безпечують себе роботою самостійно та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
— надання державних гарантій реалізації застрахованими гро¬мадянами своїх прав;
— обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
— формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
— диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та профе¬сійної захворюваності на кожному підприємстві;
— економічна зацікавленість суб'єктів страхування в по¬ліпшенні умов безпеки праці;
— цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
У даному виді страхування використовуються спеціальні по¬няття
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застрахо¬вані громадяни, а в окремих випадках члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники і страховик.
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюються соціальний захист, охоро¬на життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяль¬ності.
Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підляга¬ють:
- особи, які працюють на умовах трудового договору (кон¬тракту);
- учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяль¬ності на виробництві цих установ або на інших підприєм¬ствах за спеціальними договорами.
На добровільних засадах можуть бути застраховані:
- священики, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;
- особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
- громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
— проведення профілактичних заходів, спрямованих на усу¬нення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, за¬побігання нещасним випадкам на виробництві, професій¬ним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;
— відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на ви¬робництві від нещасних випадків або професійних захворю¬вань;
— відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахо¬ваним і членам їхніх сімей.

Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки притаманні всій системі страхування.
Є два головних сценарії розвитку подій у сфері страхової діяльності: перший можливий за збереження існуючих тенденцій розвитку страхового ринку, другий – лише за умов кардинальних політичних і соціально-економічних реформ в Україні, що супроводжуватимуться і вдосконаленням страхової справи в нашій державі.
Страхування не відіграє належної ролі в забезпеченні захисту громадян. Показники подальшого розвитку обов'язкового страхування в Україні мають бути: - припинення практики прийняття нормативно-правових актів, що містять декларативні норми про обов'язковість страхування та впровадження принципу: відшкодування ризиків на рівні прожиткового мінімуму забезпечує держава, все інше – справа страхувальників і самостійних страховиків;
- створення чіткої законодавчої основи обов'язкового страхування фінансово-економічним обґрунтуванням можливості його здійснення.
Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань потрібно розробити наступні методичні та нормативні документи:
- методику визначення вартості лікування потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- механізм розрахунку між Фондом і профілактичними та оздоровчими закладами;
- порядок укладання Фондом договорів з лікувально-профілактичними та оздоровчими закладами;
- положення про обов'язки представників Фонду, що беруть участь у роботі медичних комісій.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу