*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка заходів щодо покращення фінансової діяльності суб’єкта підприємництва

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 110 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 371

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 6
1.1 Короткі відомості про об’єкт дослідження 6
1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів підприємства 10
1.3 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 14
1.4. Аналіз форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів" 18
1.5 Аналіз форми № 4 "Звіт про власний капітал" 20
РОЗДІЛ 2 АНІЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» 27
2.1 Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості, прибутковості, рентабельності 27
2.2. Факторний аналіз рентабельності основних фондів 40
2.3 Оцінка фінансової діяльності підприємства 46
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ, ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ. 52
ВИСНОВКИ 61
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 64
ДОДАТКИ 67
Розвиток підприємництва в Україні є об'єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі. Підприємництво у різних формах виступає як невід'ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу.
При переході до ринкових відносин вітчизняні підприємства зіткнулись з проблемою невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, політиці держави, з невизначеністю майбутніх доходів і витрат, а отже, і перспектив діяльності підприємства. Тому треба звернути увагу на доцільне використання фінансів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства.
У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у ринкових відносинах, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.
Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
Основними факторами, що визначають фінансовий стан є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.
Отже, визначення фінансового стану підприємства є необхідною умовою для забезпечення економічного зростання, що обумовлює актуальність даного питання....
Для детальної характеристики, з’ясування причин збільшення джерел та господарських засобів, значення такого росту для підприємства, доцільно провести горизонтальний аналіз окремих розділів та статей балансу. Необоротні активи в цілому за весь аналізований період зросли на 19%, у абсолютному вираженні ріст становив 121628,20 тис грн. Ланцюгові темпи приросту за весь аналізований період мали додатні значення, необоротні активи лише зростали – намітилась позитивна тенденція нарощення необоротних активів підприємства, що свідчить про можливість отримання більших економічних вигід у майбутньому(див. рисунок 1.3). Якщо до 2010 року частка необоротних активів у всьому майні підприємства неухильно зменшувалась, то в 2010 році їх частка у валюті балансу зросла на 8,68%, адже майно скоротилось у вартості, а необоротні фонди виросли(див. рисунок 1.4). Найбільше у структурі необоротних активів підприємства зростали основні засоби, незавершене будівництво, проте в 2010 році приріст основних засобів був від’ємним, а довгострокова дебіторська заборгованість(зросла в 3,6 рази) та відшкодування податку на прибуток (на 60069 тис. грн.) стали причиною росту необоротних фондів. Це негативне явище, адже вказані групи довгострокових активів не перебувають у безпосередньому розпорядженні підприємства. Оборотні активи за весь аналізований період зросли на 483644,80 тис. грн. у абсолютному виразі та становили 145% від значення базового періоду(2007 року). Темпи росту були нерівномірними, за останній звітний період ріст уповільнився, проте показник проросту активів був додатнім. Так, наприклад, якщо у 2008 році приріст оборотних активів становив 17,68%, в 2009 році 75,47% то в 201о році вартість оборотних активів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» приросла на -29,66%, тобто скоротилась по відношенню до попереднього року(див. рисунок 1.3) Відмічаємо більш високі темпи зростання оборотних активів ніж необоротних, що пов’язано з їх більшою мобільністю та вищою ліквідністю..

В даній роботі нами було проаналізовано ефективність діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за період з 2007 року по 2010 рік включно. Для проведення аналізу майна, фінансового стану, ефективності діяльності, аналізу забезпеченості грошовими коштами скористалися офіційною річною фінансовою звітністю підприємства:
• Баланс ( форма фінансової звітності №1)
• Звіт про фінансові результати ( форма фінансової звітності №2)
• Звіт про рух грошових коштів ( форма фінансової звітності №3)
• Звіт про власний капітал ( форма фінансової звітності №4)
У другому розділі було проаналізовано аспекти, що мали найгіршу динаміку та були потенційно найслабшими місцями і потенційним резервом підвищення ефективності та ринкової вартості підприємства. Виявлені проблеми фінансової стійкості, рентабельності та платоспроможності були всебічно охарактеризовані якісними та кількісними показниками. Був проведений факторний аналіз впливу абсолютних показників на рентабельність.
При аналізі даних форм звітності був застосований горизонтальний, вертикальний аналіз. Аналіз форми 1 показав про наростаючу проблему скорочення оборотних коштів. При цьому намітилась тенденція до скорочення всього майна підприємства в 2010 році. З точки погляду структури активів, джерел господарських засобів, фінансового результату діяльності най успішнішим був 2009 рік. В цей період майно підприємства приросло на 149%, нерозподілений прибуток виріс на 69%. Також слід відмітити високі темпи зростання кредиторської та дебіторської заборгованостей – це відноситься до негативних явищ, адже суттєво уповільнює оборотність коштів, потребує більшої кількості мінімально необхідних грошових коштів, що забезпечують безперервність діяльності, суттєво скорочуються реально наявні у розпорядженні підприємства господарські засоби. Якщо говорити про кредиторську заборгованість, яка в 2009 році зросла в 58 разів, слід відзначити суттєве зростання поточних зобов’язань що погіршує фінансову стійкість та привабливість для інвесторів....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу