*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

« Облік нерозподілених прибутків(непокритих збитків) на підставі даних підприємства ДПДГ «Елітне»

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 57 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 525

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
План
Вступ 3
1.Огляд використаної літератури 5
2.Соціально-економічна характеристика ДПДГ «Елітне» 24
3.Облік прибутків підприємства
3.1 Характеристика об’єкта обліку,завдання обліку 36
3.2Організація первинного обліку прибутків на ДПДГ «Елітне» 41
3.3 Організація синтетичного обліку прибутків на підприємстві. 44
4.Удосконалення обліку нерозподілених прибутків(непокритих збитків) на ДПДГ «Елітне»
4.1 Удосконалення первинного обліку 48
4.2Удосконалення синтетичного і аналітичного обліку 50
Висновки 53
Список використаної літератури
Додатки
1.Огляд використаної літератури
Отримання прибутку є основною метою діяльності підприємства,тому з’ясувати його суть та джерела погодження дуже важливо.
Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою ви¬датків; він являє собою єдину форму його власних нагромад¬жень. Податок на додану вар¬тість і акцизний збір, які надхо¬дять у складі виручки від реалі¬зації продукції підприємств, являють собою форми центра¬лізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпо¬рядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.(1)Так вважали такі вчені, як Дмитриченко Л.І.(2)Башнянін Г.І.(3)Заглинський А.М.(4)
На відміну від ПДВ і акциз¬ного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфе¬рі виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із го¬ловних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробницгва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удоско¬налення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.(5)
Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища.
Згідно з Законом України «Про оподаткування ирибугку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і немате¬ріальних активів.(6)
Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між до¬ходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період...


Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то-варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо-ду, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.
Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж.Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріала¬ми, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку.
Спочатку у політичній економіці, а потім і у фінансовій науці усі джере-ла доходів поділялися на фундирувані й нефундирувані, тобто пов'язані й не пов'язані з капітальним майном, отже, і розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не пов'язані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою чергу, об'єднував земельну ренту і дохід від капіталу.
У різні часи Сміт трактував прибуток як:
1) закономірний результат продуктивності капіталу;
2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;
3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.
Зараз в економічній літературі серед економістів немає єдиної думки щодо визначен ня суті прибутку та джерел його утворення.Одні вважають, що прибуток-це плата за вкладений у виробництво капітал, другі-що це плата за ризик вкладеного капіталу.треті-що це вартість створена підприємницькою діяльністю.Але цей різнобій думок сходиться в одному.що прибуток становить собою різницю між ціною і витратами на виробництво продукції.
При такому підході до суті прибутку виникає спокуса збільшувати його величину не стільки за рахунок підвищення продуктивності праці і зниження собівартості...

Провівши дослідження для курсової на ДПДГ «Елітне» можемо підвести такі підсумки.
Державне підприємство дослідне господарство „Елітне” Інституту рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва УААН було створено у 1937 році. Місце знаходження господарства: Україна, Харківська область, Харківський район, с. Радгоспне, вул. Насіннєва, 19. Розташоване в 15 км від Харкова. До пунктів здачі сільськогосподарської продукції приблизна відстань 18 км.
ДП ДГ "Елітне" ІР УААН підпорядковане Українській академії аграрних наук. Воно має державну форму власності і діє на основі статуту. Метою створення цього господарства є проведення науко¬вих досліджень, апробація їх результатів та впровадження їх у виробництво. Господарство активно сприяє роботі інституту рослинництва та інших науко¬вих установ у проведені наукових досліджень. Разом з науковими установами бере участь у проведенні наукових проектів, в їх діяльності по поширенню серед державних, колективних та інших сільськогосподарських організацій наукових досягнень. Основною задачею господарства є вирощування елітно¬го та репродуктивного насіння сільськогосподарських культур.
Економічною ос¬новою діяльності господарства є державна власність України на основні фо¬нди, інше майно, закріплене Академією за господарством, а також землі Ака¬демії, які були надані господарству згідно державного акту на право користу¬вання землею. Землі господарства призначені для виконання його статутних цілей і завдань, вони є загальнодержавною власністю. Господарство не може змінити форму власності, тобто на його території не може бути створено гос¬подарство з іншою формою власності, землі не можуть бути передані в орен¬ду, на них не можуть створюватись селянсько-фермерські господарства. Ака¬демією дозволено для залучення додаткових коштів для своєї діяльності бра¬ти участь у діяльності спільних підприємств і інших підприємницьких струк¬тур. Але на ці цілі не дозволяється використовувати державні кошти. Акаде¬мією забороняється передавати закріплені...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу