*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Роль органів державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності управління бюджетними коштами

дипломные работы, Финансовый менеджмент

Объем работы:

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 293

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………5

Розділ 1. Теоретичні основи державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування……………………………………………....7
1.1. Поняття та сутність державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування……………………………………………....7
1.2. Види, форми, методи та засоби державного фінансового контролю місцевих бюджетів………………………………………………………………16
1.3. Підходи до державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду……………………………………………………………………………26

РОЗДІЛ 2. Особливості організації державного фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні……………………………………………………37
2.1. Система державного фінансового контролю місцевих бюджетів ………37
2.2. Повноваження державних органів, що здійснюють фінансовий контроль місцевих бюджетів………………………………………………………………48
2.3. Недоліки у функціонуванні органів державного фінансового контролю бюджетів територіальних громад………………………………………………57

РОЗДІЛ 3. Удосконалення організаційно-правового управління державної сфери фінансового контролю діяльності суб’єктів місцевого самоврядування…………………………………………………………………..73
3.1. Правові важелі впливу на функціонування системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів…………………………………….73
3.2. Організаційне забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування…………………………………83
3.3. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування стосовно фінансового контролю власної діяльності…………………………………..…93

Висновки…………………………………………………………..……………108
Список використаної літератури…...………………………………………....110
Додатки………………………………………………………………………….118


Трансформаційні процеси в українському суспільстві зумовлюють необхідність вирішення важливого завдання – створення в державі дієвої фінансово-бюджетної системи, ефективних механізмів для її подальшого удосконалення. Це вимагає переосмислення ролі держави у здійсненні фінансового контролю взагалі і місцевих бюджетів зокрема, взаємозв’язків структурних елементів державного контролю як цілісної системи. В умовах переходу до ринку зростає проблема формування бюджетів місцевого самоврядування для проведення науково обґрунтованої соціально-економічної політики, що пов’язано з накопиченням, розподілом, використанням фінансових ресурсів. Дотримання чинного законодавства із зазначених питань суб’єктами місцевого самоврядування залежить від функціонування організаційно-правового державного управління сферою фінансового контролю на регіональному та місцевому рівнях.
Питання місцевих бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених В. Бабаєва, В. Бодрова, О. Василика, В. Гейця, Т. Єфименко, В. Кравченка, В. Кудряшова, В. Лагутіна, В. Опаріна. Окремі питання фінансового контролю досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Сферу інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, державного фінансового контролю досліджують В. Наумов, Т. Проценко, В. Тронь, В. Шамрай. Дехто з сучасних російських та українських фахівців з питань фінансового контролю (Л. Вороніна А. Ковальов, В. Симоненко, В. Родіонова, С. Шохін та ін.), аналізуючи сутність державного фінансового контролю в умовах ринку, не приділяють значну увагу його здійсненню в муніципальній сфері.
На сьогодні в літературі майже не опрацьовано питання організації державного фінансового контролю діяльності територіальних громад, зокрема, його характерні риси, об'єкти та суб'єкти, форми і методи, дієві механізми тощо. Водночас у практиці соціально-економічних, адміністративних перетворень в Україні спостерігається дублювання функцій органів...
1.3. Підходи до державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду

Як державні фінансові ресурси, так і ресурси місцевого самоврядування, відіграють важливу роль в економічному житті держави. Від перших, як уже зазначалося, залежить задоволення тих потреб, які не можуть бути враховані при функціонуванні ринкового механізму, а важливість ресурсів, які знаходяться в розпорядженні самоврядування, полягає в тому, що вони, складаючи в останні роки біля 35 відсотків фінансових ресурсів української держави, дають можливість утримувати соціально-культурні об’єкти, здійснювати соціальні виплати, забезпечувати піднесення рівня добробуту населення, створювати необхідні умови для його життєдіяльності. Світовою практикою доведено, що бюджети місцевого самоврядування стають основним інструментом реалізації державної регіональної політики, головною метою якої є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, підвищення дійовості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування [73]. Це дає можливість забезпечувати в державах стабільну макроекономічну ситуацію, розробляти на урядовому рівні програми розвитку національної економіки, не втручаючись безпосередньо в роботу органів місцевого самоврядування, а лише створюючи умови для його ефективного функціонування . З огляду на це інформація про власні ресурси місцевого самоврядування, напрями їх використання є основою для прийняття управлінських рішень в будь-якій країні, в тому числі щодо залучення коштів на здійснення визначених законодавством завдань у вигляді муніципальних позик, банківських кредитів та інших джерел.
Важливість державного регулювання діяльності органів місцевого самоврядування передусім зумовлюється незабезпеченістю економіки достатнім...


Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування – це особлива управлінська функція держави, реалізація якої передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб’єктами місцевого самоврядування фінансових ресурсів, проведення моніторингу за дотриманням цих норм, виявлення правопорушень в частині використання фінансових ресурсів, їх усунення, блокування незаконних фінансових операцій та здійснення заходів щодо компенсації збитків, нанесених державі, суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування докорінно відрізняється від державного фінансового контролю в господарській сфері. В Україні процес його становлення ще не завершено. У діяльності органів державного фінансового контролю зберігаються застарілі форми і методи роботи, що були властивими для командно-адміністративної системи: спроби суцільних перевірок і безпідставного контролю суб’єктів місцевого самоврядування, пред’явлення їм неправомірних вимог за результатами контролю та застосування необґрунтованих фінансових санкцій, що є серйозним гальмом у розвитку місцевого самоврядування. Класифікація видів, форм, методів державного фінансового контролю потребує постійного уточнення, оскільки виникають нові органи державного фінансового контролю; змінюється правовий статус, завдання існуючих контролюючих органів, а також удосконалюються форми та методи їх роботи.
Система державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування – це цілісна модель контролюючої, контрольованої підсистем. Можна виділити п’ять основних моделей його організації з урахуванням особливостей функціонування системи місцевого самоврядування залежно від організації зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю (наполеонівська, вестмінстерська, кайзерівська, азіатська та європейська). Об’єктами державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування є операції з...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу