*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проекти підвищення ліквідності та платоспроможності підприємств

дипломные работы, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 469

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
З М І С Т

Вступ 5
Розділ І. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану
підприємства 8
1.1. Сутність та методи оцінки фінансового стану підприємства 8
1.2. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
в ринкових умовах 23
Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства, на прикладі
ВАТ «Світлофор» 33
2.1. Основні показники діяльності ВАТ «Світлофор» 33
2.2. Аналіз ліквідності підприємства 47
2.3. Оцінка платоспроможності підприємства 55
2.4. Економетричне моделювання впливу чистого прибутку на
фінансовий стан підприємства 57
Розділ 3. Напрями покращення фінансового стану ВАТ «Світлофор» 65
3.1. Прогнозування показників фінансового стану підприємства 65
3.2. Шляхи підвищення ліквідності і платоспроможності
підприємства 70
Висновки 78
Література 82
Додатки 85


На сучасному етапi головним завданням у галузi економiки України є послідовне здiйснення радикальної економічної реформи , створення цiлісної ефективної i гнучкої системи управлiння . В умовах перебудови народного господарства та переходу на iнтенсивнi шляхи розвитку підприємства в екстремальних умовах ( пiд податковим тиском ) i управлiння ним, посилюється роль економiчного аналiзу , зокрема фінансової діяльності .
В умовах ринкових вiдносин центр економiчної дiяльностi переноситься до основної ланки економiки — підприємства . Саме на пiдприємствi, де зосереджені квалiфiкованi кадри, матерiальнi i фiнансовi ресурсивисокопродуктивна техніка і технологія , створюється необхiдна суспiльству продукція .
В умовах ринкової економiки виживає лише той , хто найбiльш грамотно визначить вимоги ринку i органiзує виробництво продукції , яка користується попитом .
Функціонуючи в ринковiй економiцi як суб’єкт підприємницької діяльності , кожне пiдприємство має забезпечувати такий стан своїх фiнансових ресурсiв , за якого воно стабiльно зберiгало б здатнiсть безперебiйно виконувати свої фiнансовi зобов’язання перед дiловими партнерами, державними власниками , найманими працiвниками .
Набуваючи в ринкових умовах не уявної , а справжньої фінансової незалежностi , несучи реальну економiчну відповiдальнiсть за ефективність господарювання i за своєчасне виконання фінансових зобов’язань пiдприємства здатнi досягти стабiльностi своїх фінансів лише при сувором дотриманнi принципiв комерцiйного розрахунку , головним серед яких є зіставлення витрат і результатiв , одержання максимального прибутку за мінімальних витрат .
Фiнансова діяльність охоплює сукупність операцій по надходженню і витрачанню засобiв у грошовiй оцiнцi ефективному їх використанню в процесi виробництва та реалізації продукції i товарiв . Аналiз фінансового стану пiдприємства має за мету полiпшення органiзацiї фiнансiв та підвищення ефективностi їх використання в процесi...
1.1. Сутнiсть та методи аналiзу фiнансового стану пiдприємства


Економiчна природа поняття « фінансовий стан підприємства » досить складна , оскiльки в нiй вiдбивається взаємодiя виробничої та фiнансової дiяльностi підприємства . Аналiз фiнансового стану - невід’ємна частина економiчного аналiзу підприємства , без якого неможливе рацiональне ведення господарства .
Фiнансовий стан — є важливим показником виробничої дiяльності підприємства . Нестача або неправильне використання фiнансових ресурсiв можуть виявитися головною причиною несвоєчасної оплати розрахункових документiв постачальникiв за одержані сировину й матеріали , неповного та неритмiчного постачання виробництва необхiдними предметами праці , а отже, i погiршення результатiв виконання фiрмою плану за обсягом, асортиментом i собiвартiстю продукцiї та за iншими показниками. Забезпеченість фiнансовими ресурсами в межах розрахункової потреби та їх рацiональне використання створюють широкi можливостi для подальшого полiпшення виробничих показників , підвищення ефективностi та якості праці .
У свою чергу фiнансовий стан пiдприємства прямо залежить вiд його виробничої діяльності . При успiшному виконаннi та перевиконаннi плану за виробництвом i реалiзацiєю продукції , зниження собiвартостi фiрма одержує надплановий прибуток , утворюються додатковi джерела коштiв [20] . Що в кiнцевому результатi сприяє змiцненню фінансового стану підприємства . Отже , фiнансовий стан i результати виробничої дiяльностi залежать один від одного , причому первинною є виробнича діяльність. Тому резерви подальшого полiпшення фінансового стану - це передусiм краща виробнича діяльність .
Дослiдження фiнансового стану пiдприємства завершує економічний аналiз iї господарської дiяльності . Фінансовий стан пiдприємства залежить вiд виконання плану реалізації та прибутку , що в свою чергу тiсно зв’язано з виконанням плану випуску й собівартості продукції . Крiм того , він залежить і вiд стану...

У дипломнiй роботi проведено аналiз господарських коштiв та оцінка фiнансового стану вдкритого акцонернот о товарнства «Свiтлофор» із застосуванням сучасних методiв та прийомiв фiнансового аналiзу.
У сучасних умовах кожне підприємство повинне чiтко орієнтуватися в складному лабiринтi ринкових вiдноси, правильно оцiнювати виробничий i економiчний потенцiал, стратейю полальтвого розвитку, фiнансовий стан, як свого йiдприсмства, так i пiдприсмства-партнерiв.
Фiнансовий стан - це здатність (можливість) підприємства фiнансувати свою дiяльнiсть. Воно характеризується забезпеченістю фiнансовими ресурсами, що необхiднi для нормального функціонування пiдприємства, доцiльнiстю їхнього розміщення й ефективністю використання, фiнансовими взаємовiдносинами з іншими юридичними і фiзичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
В ходi аналiзу фінансового стану було визначено, що на даному пiдприсмствi за рiк вiдбулося зростання майнового потенцiалу. Так, за 2006 рiк у пiдприсмства вiдбулася змiна структури балансу. Майно підприємства збiльшилось на суму 269,6 тие. грн.. у 2006 р. в порiвняннi з 2005 роком. Велика частина збiльшення приходиться на значне зниження оборотних коштiв — на 145 тие. грн. Та значне зростання необоротних активiв на 414,85 тис. грн. Крiм усього, слiд зазначити про незначний розмір таких високоліквідних активів, як кошти на кінець 2005 року - 0,4 тис.грн., а на кінець 2006 року –
0,6 тис.грн. У 2006 році дебіторська заборгованість на кінець року склала 248,8 тис.грн., що на 112 тис.грн. більше ніж у 2005 році – це свідчить про тенденцію зростання дебіторської заборгованості. Розгляд структури її показав, що найбільшу питому вагу має дебіторська заборгованість за товари у 2005 році – 85%, а у 2006 – 89% така ситуація спостерiгасться на протязi всього аналiзуємого перiоду. таке явище є негативним, тому що при розгляданнi структури дебіторської заборгованості виявилося, що майже 60% її прострочено. Стосовно кредиторської заборгованостi...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу