*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вдосконалення підходів управління формування та використання оборотних коштів підприємства

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 358

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність і класифікація оборотних коштів підприємства 7
1.2. Системний підхід до управління оборотними коштами 19
1.3. Методи управління оборотними коштами підприємства 27
1.4. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства 36
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ВО ПМЗ ІМЕНІ О. М. МАКАРОВА» 44
2.1. Характеристика та оцінка тенденцій розвитку підприємства 44
2.2. Аналіз використання оборотних коштів підприємства
2.3. Економетричне моделювання впливу виручки від реалізації продукції на коефіцієнт оборотності оборотних коштів на підприємстві 72
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВО ПМЗ ІМЕНІ О.М. МАКАРОВА» 79
3.1. Обґрунтування заходів щодо оптимізації управління оборотними коштами підприємства 79
3.2. Факторінг – інструмент поліпшення фінансової діяльності підприємства 86
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ 103


Оборотні кошти є однією із складових частин майна підприємства, стан і ефективність їхнього використання – одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їхньої організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінити свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхнього використання. Одним з основних факторів успіху будь-якого бізнесу є організація ефективного управління його оборотними коштами. Можливістю на основі підвищення ефективності використання оборотних коштів, збільшувати ту їх частину, яка спрямована на розширення виробництва в процесі його структурної перебудови. Ефективне використання оборотних коштів має позитивне значення як для окремих суб’єктів господарювання так і для національного господарства в цілому. Особливу актуальність ця задача набуває у зв’язку зі вступом України до СОТ.
Оскільки оборотні кошти включають як матеріальні, так і грошові ресурси, від їхньої організації й ефективності використання залежить не тільки процес матеріального виробництва, але й фінансова стійкість підприємства.
Підвищення ефективності використання оборотних коштів має позитивне значення як для окремих суб’єктів господарювання так і для національного господарства в цілому. Слід зазначити, що тема управління використання оборотних коштів є надто актуальною, незважаючи на те, що протягом десятиліть були напрацьовані методи та заходи щодо її вирішення.
Наукові дослідженням вітчизняних та закордонних вчених значно поглибили уявлення відносно сутності та методів управління оборотними коштами підприємств в умовах ринкового господарювання. Але проблема побудови сучасної системи управління оборотними коштами не знайшла свого остаточного розв’язання, без чого неможливо забезпечити економічне зростання підприємств. У зв’язку з цим розробка і обґрунтування пропозицій щодо удосконалення методів управління оборотними коштами...
1.1. Економічна сутність і класифікація оборотних коштів підприємства

З переходом України на ринкові форми господарювання велика частина підприємств, не витримавши конкуренції, просто зникла. Мінімальний рівень технології, інфляційні процеси й низька купівельна спроможність населення практично «з’їли» оборотні кошти багатьох підприємств.
На сьогодні, відповідно до Господарського кодексу України , підприємствам надано право самостійного планування і здійснення своєї діяльності, а значить й управляти своїми оборотними коштами. Таким чином, підприємства можуть самостійно визначати планову потребу й розміщення оборотних коштів по окремих елементах; формувати оборотні кошти за рахунок власних і позичених коштів у розмірах, що забезпечують нормальний фінансовий стан підприємства; здійснювати контроль над раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.
Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується постійним дефіцитом оборотних коштів на більшості промислових підприємств, що, в значній мірі, є наслідком недосконалості існуючих механізмів управління процесом їх формування, витрачання та поповнення, незадовільним збереженням і використанням матеріальних ресурсів і готової продукції. В умовах становлення ринкових відносин наочно проявились недоліки діючих методів управління оборотними коштами, які обумовлені орієнтацією на командно-адміністративне регулювання господарською діяльністю, недостатньою гнучкістю системи управління, недосконалістю методів діагностики внутрішніх резервів підприємства та визначення найбільш перспективних ринкових пріоритетів.
Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості оборотних коштів.
Управління оборотними коштами являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній безперервний кругообіг.
Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства....


Питання управління оборотними коштами підприємств стають все більш актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених так і нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії та досвіді фінансового управління. Ефективно управляючи оборотними коштами можна достатньо швидко досягти позитивних результатів у фінансовому оздоровленні підприємства.
Державне підприємство «ВО ПМЗ імені О.М. МАКАРОВА» – флагман космічної галузі в Україні. Незважаючи на це діяльність підприємства у 2007 – 2009 роках була збитковою (чистий прибуток у 2007 році склав 158123,0 тис. грн., у 2008 році – 461864 тис. грн. а у 2009 році – 255,584 тис. грн.) Це було викликано неефективним фінансуванням, збільшенням адміністративних витрат та витрат на збут. Дана тенденція негативно відобразилась на показниках рентабельності, які мають значення нижче 1, а отже свідчить про неефективну діяльність підприємства та підтверджують показники ліквідності, що не відповідають встановленим нормативам.
Підприємство має могутні галузеві виробництва: металургійне, складське, випробувальне, зварювальне. Його наукові розробки використвуються в різних сферах та галузях народного господарства, що зумовлює продаж його продукції широкому спектру споживачів. Основними покупцями є підприємства ракетно-космічної галузі, машинобудування, сільського господарства, енергетики, комунальні підприємства
На Підприємстві середньооблікова чисельність персоналу зменшилася на 499 осіб при порівнянні з 2008 р., також зменшилася плинність робочої сили у 2990 р. на 0,01позицію.
Світова фінансова криза вплинула і на діяльність унікального Підприємства України. У 2009 р. зменшилися обсяги реалізованої продукції в порівнянні зі 2008 р. Рівень завантаження цехів ливарного виробництва з урахуванням потенційної чисельності робітників дуже низький складає від 6,6% до 32, 2%
Необоротні активи у структурі балансу у 2007 р. становили 25,66%, у 2008 р - 79,90% і в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу