*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація обліку та аудиту торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 312

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 7
1.1. Огляд законодавчої бази щодо організації діяльності підприємств роздрібної торгівлі 7
1.2. Вимоги щодо організації готівкових розрахунків на підприємствах роздрібної торгівлі 11
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ТОРГОВИХ НАЦІНОК НА ТОВАРИ 16
2.1. Облік руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі 16
2.2. Облік торгових націнок на товари, порядок її розподілу і списання 20
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТОРГОВИХ НАЦІНОК НА ПІДПРИЄМСТВІ 27
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Економічні реформи трансформаційного періоду в Україні сприяли значній структурній перебудові роздрібної торгівлі, її демонополізації та роздержавленню. Разом із тим, у країні здійснюється реалізація державної політики щодо координації роботи всіх складових внутрішньої торгівлі на засадах використання ринкових механізмів господарювання, розроблення й упровадження правил торгівлі, посилення контролю за дотриманням їх.
Механізм державного регулювання торговельної діяльності передбачає формування належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала організаційні й економічні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі. В Україні протягом 1995-2004 рр. державними органами було розроблено понад 130 нормативних актів, які регулюють торговельну діяльність. Проте все більш відчутним стає необхідність розробки і прийняття загального закону, який би регулював сферу внутрішньої торгівлі. Прийняття Закону "Про внутрішню торгівлю" або "Про торговельну діяльність" забезпечить однакове його застосування всіма суб'єктами торговельної діяльності [12].
Актуальність теми дослідження в необхідності вивчення порядку організації діяльності підприємств роздрібної торгівлі, особливостей їх діяльності та визначення порядку формування торгової націнки, як чинника, що безпосередньо формує прибуток торгівельного підприємства.
Мета дослідження – вивчення порядку організації обліку та аудиту торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі.
Завдання курсової роботи – облік і аудит торговельної націнки на товари, порядок її розподілу.
Об’єкт дослідження – законодавча база і методика організації обліку та аудиту торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі.
Предмет дослідження – порядок організації обліку та аудиту торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі.
Методи дослідження: огляд законодавчої та нормативної бази, аналіз літературних та періодичних видань, схематичний опис процесів.
Практичне значення - результати дослідження сприяють удосконаленню організації і методології обліку, аналізу та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі.
На основі проведеного дослідження питань обліку, аналізу та аудиту торгової націнки можна зробити наступні висновки:
1. У процесі становлення і розвитку ринкового середовища завданням торгівельних підприємств є підвищення економічної обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. Одним із основних об’єктів управління на підприємствах торгівлі є товарні запаси. При прийнятті управлінських рішень важливе значення має правильне розуміння економічної сутності товарних запасів, які можна визначити як матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються торгівельним підприємством з метою продажу за умов ведення його основної діяльності.
2. Ефективність прийнятих управлінських рішень в значній мірі залежить від повноти врахування облікових аспектів товарних запасів. Товари як об’єкт обліку можуть бути класифіковані по ряду критеріїв.
3. Точне визначення суми націнки, що відноситься до реалізованих товарів, прямо впливає на фінансовий результат торгівельного підприємства. У П(С)БО 9 “Запаси” не передбачено алгоритму для врахування наданих у момент продажу знижок з ціни товарів та додаткових націнок.
4. Окремі аспекти документування та відображення в обліку переоцінок товарних запасів не знайшли свого відображення ні в П(С)БО 9 “Запаси”, ні в інших нормативних документах. До них, зокрема, відноситься питання обліку дооцінки раніше уцінених товарів у випадку відсутності сальдо на субрахунку 946 “Втрати від знецінення запасів”.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу