*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Законодавча база і методика організації обліку фінансових результатів діяльності і прибутку підприємств

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 342

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів підприємства 7
1.2. Визнання та класифікація доходів підприємства 10
РОЗДІЛ 2 ДОКУМЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 14
2.1. Фінансова звітність, її компоненти та значення 14
2.2. Принципи підготовки фінансової звітності і розкриття інформації у фінансовій звітності 18
2.3. Облікові регістри відображення фінансових результатів діяльності 22
РОЗДІЛ 3 АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 29
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТОК А Класифікація доходів підприємства у бухгалтерському обліку за групами
ДОДАТОК Б Класифікація витрат діяльності
Кожне підприємство раз на квартал подає проміжну фінансову звітність спрощеної форми – баланс, звіт про фінансові результати.
Облікові данні в цих звітах надаються наростаючим підсумком з початку року.
Здається проміжна фінансова звітність не пізніше 25 числа місяця наступного за кварталом.
Суб’єкти малого підприємництва надають спрощену звітність як щоквартальну, так і річну: баланс, звіт про фінансові результати.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №2 «Баланс» визначаються зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
Норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 «Баланс» застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ).
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати» визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.
Норми цього Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 стосуються Звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ).
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Актуальність теми дослідження в тому, що різноманіття форм власності в період ринкової економіки, розширення прав підприємств у керуванні економікою, галузеві особливості виробництва вимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенні конкретних питань методики й техніки ведення обліку фінансових результатів.
Мета дослідження – дослідження порядку організації обліку фінансових результатів підприємствах.
Завдання курсової роботи – облік фінансових результатів та прибутку підприємства.
Об’єкт дослідження – законодавча база і методика організації обліку фінансових результатів.
Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі, то питання зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень.
Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Грамотна організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу