*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз та оцінка економічної безпеки ЗАТ “Павлоградбуд”

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 70 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 350

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 9
1.1 Загальна характеристика економічної безпеки підприємства 9
1.2 Індикатори функціональних складових економічної
безпеки та схема взаємодії її елементів 13
1.3. Управління економічною безпекою підприємства 20
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 25
2.1 Загальна техніко-економічна характеристика
підприємства ЗАТ "Павлоградбуд" 25
2.2 Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 31
2.3 Оцінка економічної безпеки підприємства
та ефективності її організації 40
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 50
ВИСНОВОК 65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68
ДОДАТКИ
Фінансові коефіцієнти являють собою відносні показники фінансового стану підприємства. Фінансові коефіцієнти ринкової стійкості в більшості випадків базуються на показниках рентабельності підприємства, ефективності керування і ділової активності. Їх варто розраховувати на визначену дату складання балансів і розглядати в динаміці [34].
Однією з найважливіших характеристик стійкості фінансового стану підприємства, його незалежності від позичкових джерел коштів є коефіцієнт автономії, що показує частку власних коштів у загальній сумі джерел. Нормативне мінімальне значення коефіцієнта автономії (Ка) оцінюється на рівні 0,5. Обмеження Ка ≥ 0,5 означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами.
Коефіцієнт автономії доповнює коефіцієнт співвідношення позичкових і власних засобів (Кп/в), дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних засобів. Нормальне обмеження – Кп/в≤ 1.
Істотною характеристикою стійкості фінансового стану є коефіцієнт маневреності, він дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини власних засобів. Він показує яка частина власних засобів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Як оптимальну величину коефіцієнта рекомендується 0,5 [34].
Відповідно визначальними чинниками, що є для аналізу фінансової стійкості абсолютні показники забезпеченості підприємства засобами джерел формування запасів і витрат, одним з головних відносних показників стійкості фінансового стану є коефіцієнт забезпеченості засобами (Кз), дорівнює відношенню величині власних, оборотних до вартості запасів і витрат підприємства. Його нормальне обмеження дорівнює: Кз ≥ 0,6 – 0,8.
Характеристику структури засобів підприємства дає коефіцієнт майна виробничого призначення, який дорівнює відношенню суми вартостей (узятих з балансу) основних засобів, капітальних вкладень, устаткування, виробничих запасів і...
Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств. У новій редакції Закону перевага надається не каральним функціям банкрутства (ліквідація підприємства та розподіл наявного майна між кредиторами), а реорганізаційним, спрямованим на збереження кожного суб’єкта господарювання, відродження його потенціалу. Тільки такий підхід за умов суцільної кризи, яка здебільшого спровокована зовнішніми факторами та труднощами перехідного періоду, визнається єдиноможливим, забезпечує відродження економічного потенціалу України [20].
Об'єктом дослідження є закрите акціонерне товариство "Павлоградбуд".
Предметом дослідження є фінансово-економічна діяльність промислового підприємства і його економічна безпека.
Метою даної випускної роботи є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Павлоградбуд" і пропозиція заходів щодо поліпшення ефективності його діяльності.
Для досягнення поставленої мети в випускної роботи зважуються наступні задачі: оцінка господарської діяльності підприємства; вивчення методологічних основ аналізу економічної безпеки підприємства; аналіз фінансово-господарської діяльності промислового підприємства (на прикладі ЗАТ "Павлоградбуд").
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього й внутрішнього середовища [29].
Серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки фінансова складова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи.
Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і включають:
— внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова цінова й кадрова політика);
— зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних паперів та інші форми конкуренції; лобіювання конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади);
На всіх великих і середніх підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби безпеки, а безпека функціонування невеликих фірм може забезпечуватися територіальними (районними або міськими) службами, що в них фірма наймає одного чи кількох охоронців.
Такі служби охорони, як правило, створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки. Пріоритетним принципом організації та функціонування системи безпеки фірми треба вважати її комплексність, яку можна зобразити у вигляді тривимірної моделі.
Настання банкрутства являє собою кризовий стан підприємства, при якому воно не може здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Подолання такого стану, що діагностується як загроза банкрутства, потребує розробки спеціальних методів фінансового керування підприємством.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу