*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 91 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 286

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Управління фінансами підприємства
1.2. Управління прибутком підприємства
1.3. Комплексна оцінка фінансової діяльності підприємства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ «ВАСИЛЬ»)
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ВАСИЛЬ»
2.2. Оцінка майнового стану, ліквідності та платоспроможності ТОВ «ВАСИЛЬ»
2.3.Оцінка фінансової стійкості і прибутковості підприємства
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
3.1. Обґрунтування та шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом
3.2. Оцінка прогнозу здійснення ефективної фінансової політики та поліпшення фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
На протязі досліджуємого періоду 2008 – 2009 роки спостерігається тенденція зменшення витрат за всіма статтями, це пояснюється зниженням обсягів послуг, що надаються, а також зменшенням загальнооблікової численності працівників підприємства.
Для подальшої мінімізації затратної частини підприємства «Василь» доцільно впроваджувати такі заходи:
- комплекс заходів щодо більш раціонального використання матеріальних ресурсів та зниженню матеріаломісткості;
- заходи, які пов’язані з поліпшенням організації виробництва та праці (поліпшення обслуговування процес виробництва послуги; своєчасне матеріально-технічне забезпечення, зниження витрат на транспортування необхідної техніки та матеріалів);
- заходи, що пов’язані з поліпшенням використання робочої сили (підтримка оптимальної чисельності персоналу, забезпечення випередження росту продуктивності праці порівняно з середньою заробітною платнею, поліпшення умов праці, механізація й автоматизація всіх процесів при наданні послуг; забезпечення мотивації високопродуктивної праці та робітників).
Формування джерел фінансування активів ТОВ «ВАСИЛЬ» за аналізуємий період представлено в табл. 2.4.
Дані табл. 2.3 свідчать, що загальна вартість майна підприємства на протязі аналізуємого періоду збільшується: в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. на 5,72 %, але має негативну тенденцію в 2009 р. на 22,48% порівняно з 2008 роком. Це може свідчити, про погіршення господарської діяльності підприємства, але для більш детальної оцінки необхідно дослідити структурні зміни, що відбулись в балансі.
Динаміка необоротних та оборотних активів ТОВ «Василь» за період 2007-2009 рр., представлена на рис. 2.1 свідчить, що вони зменшилися. Спостерігається лише збільшення оборотних активів в 2008 р.
Наявність у підприємства грошових коштів мала досить нестійку динаміку: на кінець 2007 р. грошові кошти займали лише 0,19% в структурі оборотних активів, на кінець 2008 р. вони практично зовсім були відсутні у підприємства – 0,04%, а на кінець 2009 р....
Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку не добиваючись перевищення доходів над видатками.
Актуальність роботи полягає в тому, що ринкові умови господарювання, за яких кожне підприємство, в сьогоднішній економічній ситуації, несе самостійно відповідальність за результати своєї діяльності, потребує об’єктивної інформації щодо оцінки фінансового стану підприємства, результатів його фінансово-господарської діяльності як для власника, так і для фінансово-кредитних установ та державних контролюючих органів.
Метою даної дипломної роботи є дослідження фінансового стану ТОВ «ВАСИЛЬ» та його комплексна оцінка.
Завдання дипломної роботи – оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення.
Об’єкт дослідження – оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.
Предметом дослідження даної роботи є сукупність фінансово-економічних відносин, які складаються на підприємстві та особливості організації його фінансово-господарської діяльності.
Суб’єкт дослідження – Товариство з обмеженою відповідальністю «Василь».
Методи аналізу –структурного аналізу; порівняльного аналізу з метою визначення динаміки фінансових показників.
Для виконання поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:
- визначення та методичні особливості оцінки фінансового стану підприємства;
- визначення основних напрямків комплексної оцінки фінансового стану підприємства;
- надання загальної характеристики фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАСИЛЬ» та оцінки його майнового стану;
- оцінка рентабельності та прибутковості підприємства;
- оцінка фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та платоспроможності підприємства;
- визначення шляхів покращення фінансового стану підприємства.
В даній роботі було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Василь», основним видом діяльності якого є випуск продукції власного виробництва.
Загальна вартість майна підприємства на протязі аналізуємого періоду збільшується: в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. на 5,72 %, але має негативну тенденцію в 2009 р. на 22,48% порівняно з 2008 роком. Це свідчить, про погіршення господарської діяльності підприємства.
В структурі майна підприємства в перші 2 аналізуємі роки переважають необоротні активи, які займали в 2007 р. 57,06%, в 2008 р. – 51,66%, а в 2009 р. – 42,12%. При цьому їх загальна вартість зменшилась за період 2007-2008 рр. на 340,5 тис. грн., в 2008-2009 рр. на 2797,2 тис. грн. В структурі необоротних активів підприємство має лише основні засоби.
Оборотні активи відповідно складали в структурі майна підприємства в 2007 р. – 42,94%, в 2008 р. – 48,34%, в 2009 р. – 57,88%.
В структурі оборотних активів найбільшу питому вагу складала дебіторська заборгованість (це можна пояснити специфікою підприємства та в цілому галузі): в 2007р. – 85,12%, в 2008р. – 89,30%, в 2009р. – 89,29%.; структура запасів в загалом є незмінною: в 2007р. – 14,69%, в 2008р. – 10,66%, в 2009р. – 10,62%.
Наявність у підприємства грошових коштів мала досить нестійку динаміку: на кінець 2007 р. грошові кошти займали лише 0,19% в структурі оборотних активів, на кінець 2008 р. вони практично зовсім були відсутні у підприємства – 0,04%, а на кінець 2009 р. склали за підсумком балансу 5,8 тис. грн. і зайняли 0,09% в вартості оборотних активів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу